รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่

หรือได้ที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/1md_Lz_Zw0qn3NT7HbR4dvdyxfDWs_YtWDmw8exrjxVM/edit

 

อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูงด้วย PRIMAVERA P6  รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริง ให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมต้นทุนในโครงการได้

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนขั้นสูงและคุมต้นทุน โดยเป็นการปฏิบัติจากกรณีศึกษาและแบบฝึกหัด ที่เตรียมให้และนำมาปฏิบัติด้วยโปรแกรม PRIMAVERA

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องทำการวางแผนงานโครงการทางด้านวิศวกรรมและเคยวางแผนงานด้วยโปรแกรม PRIMAVERA มาบ้าง

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

**โปรดอ่าน** สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
กรณีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ผู้เข้าอบรมสามารถนําใบเสร็จ
ไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี
(สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร โทรศัพท์ 1303)

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 4 สิงหาคม 2564

การวางแผนต้นทุน(Cost Planning)
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
 ความรู้เบื้องต้นการวางแผนขั้นสูง
 การประเภททรัพยากรโครงการ
 การวางแผนงานเพื่อวางแผนต้นทุน
 การวางแผนงานตามประเภทต้นทุน
 การสร้างแรงงาน วัสดุ และผู้รับเหมา ในโครงการ
 การใส่ทรัพยากรโครงการ
 การดูทรัพยากรที่ใช้
 การรายงานต้นทุนทรัพยากร

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

การควบคุมต้นทุน(Cost Controlling)
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
 ความรู้เบื้องต้นการควบโครงการขั้นสูง
 การระบุความก้าวหน้าและระบุการใช้วัสดุจริง
 การรายงานความก้าวหน้า
 การวิเคราะห์สถานะด้วย Earned Value Analysis
 การพยากรต้นทุนแล้วเสร็จ Earned Value Analysis
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
 การปรับแผนงานและปรับปรุงทรัพยากรใหม่
 การพิมพ์รายงานในรูปแบบต่าง ๆ

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

04/08/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ส.ค. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 508, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-PRIMAVERA-P6-รุ่น2-1000สภา-เลื่อน.pdf