รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่ 

หรือ  https://docs.google.com/forms/d/1KhapxQ91JivxMsVtc7JtKh8VAI4R5alaHmRjLQ2NbEE/edit

 

เลื่อนโครงการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
วางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย PRIMAVERA 6.0  รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่  21 – 22  กรกฎาคม  2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงพร้อมทฤษฏี ให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการด้วยโปรแกรม PRIMAVERA

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการ โดยเป็นการปฏิบัติจาก Work Shop ที่เตรียมให้และนำมาปฏิบัติด้วยด้วยโปรแกรม PRIMAVERA

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องทำการวางแผนงานโครงการทางด้านวิศวกรรม

 

**โปรดอ่าน** สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
กรณีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ผู้เข้าอบรมสามารถนําใบเสร็จ
ไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี
(สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร โทรศัพท์ 1303)

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

การวางแผนโครงการ (Project Planning)
– การตั้งค่าสำหรับการวางแผน
– การสร้างผังกิจการและโครงการ
– การสร้างข้อกำหนดโครงการ
– การสร้างปฏิทินโครงการการสร้างผังโครงสร้างรายการงาน(WBS)
– การสร้างกิจกรรม
– การระบุความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
– การคำนวณแผนงานและแสดงสายงานวิกฤต
– การปรับลดระยะเวลาโครงการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

การควบคุมโครงการ(Project Controlling)
– การสร้างจุดวัดโครงการ
– การบันทึกแผนฐาน
– การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
– การปรับแผนงาน
– การรายงานโครงการ
– การวิเคราะห์สถานะโครงการด้วย Earned Value Analysis
– การรายงานผลกิจการ
– การพิมพ์รายงาน
– การส่งออก-นำเข้าโครงการ

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

21/07/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 ก.ค. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 508, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-CPM-ด้วย-PRIMAVERA6.0-รุ่น2-1000สภา.pdf