รหัสอบรม:

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 2

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสภาวะการก่อสร้างเกิดวิกฤตการณ์เนื่องจากภาวะน้ำมันและราคาวัสดุที่เพิ่มสูงมากขึ้น ขั้นตอนสำคัญของช่วงการก่อสร้างมีอยู่ 3 ช่วง คือ ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง การประมาณราคาและการประมูลงานก่อสร้างถือเป็นหัวใจช่วงก่อนการก่อสร้างว่าจะชนะการประมูลหรือไม่ อีกทั้งส่งผลถึงกำไรหรือขาดทุนสำหรับโครงการดังกล่าว

ดังนั้น ในการประมาณราคาจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานด้วยความเข้าใจ มีการวางแผนเตรียมงาน  การประมาณราคาจึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างในเมืองไทย   คณะกรรมการโครงการ วสท. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการประมาณราคาอย่างมืออาชีพ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน หรือขาดทุน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงมาให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประมาณราคาได้เรียนรู้หลักการประมาณราคาที่ถูกต้อง
 2. เปิดโอกาสให้วิศวกรได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความคิดเห็น ด้านการประมาณราคา
 3. ให้ผู้เข้าสัมมนาทราบการเก็บข้อมูลด้านราคา การวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้าง
 4. ให้ผู้เข้าสัมมนาทราบกลยุทธ์ในการต่อรองและตกลงราคาค่าก่อสร้าง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ ผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 2. ผู้บริหารบริษัทที่สนใจการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้าง ทั้งด้านรับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรที่ปรึกษา
 3. วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการโครงการ / เจ้าของโครงการ นักอสังหาริมทรัพย์

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ชำระก่อน9 มิถุนายน 2560
ชำระหลัง9 มิถุนายน 2560
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
4,500 บาท
5,000 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5,000 บาท
5,500 บาท
บุคคลทั่วไป
5,500 บาท
6,000 บาท

 

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

มาที่  email : [email protected]

 1. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

       หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

 1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

 1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 1. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
 2. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30 - 09.00 น

ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.

หลักการประมาณราคาก่อสร้าง ส่วนงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

รูปแบบการประมาณราคาก่อสร้าง การแบ่งหมวดหมู่งานก่อสร้างและการกำหนดรหัสงานในการประมาณราคางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างส่วนงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ของ วสท.(2540,2548) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยค่าวัสดุ ค่าเครื่องจักร และค่าแรงงาน ที่สอดคล้องกับแนวทางวัดปริมาณ การจัดทำบัญชีปริมาณงาน

กรณีศึกษา1

บรรยายโดย         ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์

10.30 – 10.45 น

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

หลักการประมาณราคาก่อสร้าง  ส่วนงานระบบ

การแบ่งหมวดหมู่งานก่อสร้างและการกำหนดรหัสงานในการประมาณราคางานระบบ     แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างส่วนงานระบบ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ค่าวัสดุ         ค่าเครื่องจักร และค่าแรงงาน ความสัมพันธ์ของต้นทุนต่อหน่วยและวิธีการวัดปริมาณ     การจัดทำบัญชีปริมาณงาน

กรณีศึกษา2

บรรยายโดย      คุณศักดิ์ณรงค์  เดชระพีพงษ์

12.00 – 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 14.45 น.

การประมาณราคาหมวดงานเตรียมงาน การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง

การประมาณราคาหมวดงานเตรียมงาน การกำหนดรหัสงานในบัญชีปริมาณงานเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้าง การวิเคราะห์ราคางานในมุมมองต่างๆ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ราคาโดยฝ่ายเจ้าของงานเพื่อการวางแผนและควบคุมงบประมาณ

กรณีศึกษา 3

บรรยายโดย      คุณทศพร  ศรีเอี่ยม

14.45 – 15.00 น

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.

การวิเคราะห์และต่อรองราคางานก่อสร้างอาคาร

เทคนิคการเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้าง การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ราคาโดยฝ่าย เจ้าของงาน การใช้ข้อมูลวิเคราะห์ราคาจากบัญชีปริมาณงานเพื่อการเจรจาต่อรอง

กรณีศึกษา 4

บรรยายโดย      อ.สุชิน  สุขพันธ์ และ คุณจักรกริช  ธิติโสภี

16.00 - 16.30 น.

ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 2
รศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

คุณทศพร ศรีเอี่ยม

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ.สุชิน สุขพันธ์

Cost Perfect Co.,Ltd

คุณจักรกริช ธิติโสภี

Cost Perfect Co.,Ltd

วันที่จัด

04/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ ผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
2. ผู้บริหารบริษัทที่สนใจการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้าง ทั้งด้านรับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรที่ปรึกษา
3. วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการโครงการ / เจ้าของโครงการ นักอสังหาริมทรัพย์

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การประมาณราคาอาคารขนาดใหญ่-4พย60.pdf