รหัสอบรม:

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2

วิชาที่ 4  กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

วิทยากรโดย       ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. PDU 18 หน่วย

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
  4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
  5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่ เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
  2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
  3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
  4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
9.00 – 16.00 น.

วิชาที่ 4  กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

วันที่จัด

03/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์)
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520
FAX : (02)184-4597-8
E-mail : [email protected]
Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

EIT-Mini-Civil-2.2.pdf