รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร
มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 7 ** เลื่อน ไม่มีกำหนด
ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักสูตรความเข้าใจในมาตรฐานของดาตาเซนเตอร์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และข้อกำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของไทย เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการสอบรับรองมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ของ วสท. การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยในการเตรียมสอบรับรองมาตรฐานและเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในระบบต่างๆ ภายในดาตาเซนเตอร์ โดยให้คำนึงถึงปัจจัยนำเข้าต่างๆ ขององค์กร และองค์ประกอบต่างๆ ภายในดาตาเซนเตอร์เพื่อประกอบในการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายไทย ซึ่งมาตรฐานต่างประเทศอาจไม่ควบคุมและหรือไม่ได้บัญญัติไว้

วัตถุประสงค์
การนำระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้งานชนิดต่างๆ และการที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบดังกล่าวมีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น จึงมีการจัดทำเป็นระบบดาตาเซนเตอร์ แต่ก็ยังมีความบกพร่องและไม่เหมาะสมจนทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยตรง
นอกจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ICT ยังต้องการระบบสนับสนุนเพื่อให้สภาพการใช้งานเหมาะสมทั้งในรูปแบบทำงานตามลำพังและรูปแบบทำงานเป็นเครือข่าย ซึ่งหากจัดทำระบบสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสม จะส่งปัญหาถึงการทำงาน, การเก็บข้อมูล, การผลิต, การควบคุม, ความปลอดภัย, การสื่อสาร, การประหยัดพลังงาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการใช้งานและบำรุงรักษา
การอบรมครั้งนี้จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานด้านดาตาเซนเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความสูญเสียและเกิดเสถียรภาพที่เชื่อถือได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ICT เช่น อาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงแรม, ธนาคาร, บริษัทด้านการเงินการลงทุน, บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น
อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านดาตาเซนเตอร์กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของโครงการ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้ติดตั้ง, ผู้บริหารดาตาเซนเตอร์, ผู้ดูแลงานระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์, วิศวกร, สถาปนิก, ช่างเทคนิค, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบงาน, ผู้จัดหา, ผู้ดูแลอาคาร, ผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, อาจารย์, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น. มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ ที่อ้างอิงในปัจจุบัน และมาตรฐาน วสท.
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. พิจารณาทำเลที่ตั้งและงานสถาปัตยกรรมและโยธา
คุณเอกชัย ประสงค์
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. ความพร้อมใช้งานได้และการจัดประเภทดาตาเซนเตอร์ (MTBF, MTTR, MTPD)
รศ.ถาวร อมตกิตติ์
14:15 – 14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:30 – 16:00 น. Network Data Center
คุณเมฆ สามัคคี บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น. การจัดพื้นที่สำหรับดาตาเซนเตอร์
คุณเกษม นิลเจริญ
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น. ระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ 1
คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
12:15 – 13:15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:15 – 14:30 น. ระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ 2
คุณพัฒน์พงศ์ เพชร์แก้วณา
14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16.00 น. การต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าสำหรับดาตาเซนเตอร์
ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น. ระบบสายสัญญาณสำหรับดาตาเซนเตอร์ 1
ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 11:30 น. ระบบสายสัญญาณสำหรับดาตาเซนเตอร์ 2
คุณสุรชัย อินทชื่น
11:30 – 12:15 น. การทดสอบและรับรองระบบเคเบิลในดาตาเซนเตอร์
คุณสมเกียรติ นิยมวัน
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. ระบบปรับสภาพอากาศสำหรับดาตาเซนเตอร์
คุณประสิทธิ์ พัวภัทรกุล
14:15 – 14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:30 – 16:00 น. การป้องกันอัคคีภัยสำหรับดาตาเซนเตอร์
คุณเมธี อนิวรรตน์
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น. ระบบความมั่นคงและสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แจ้งเตือนน้ำรั่ว, ควบคุมการเข้าออก
คุณประสบชัย จลาสุภ
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. การบริหารจัดการด้วย DCIM การตรวจสอบและบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์
รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. การรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ (ตัวดาตาเซนเตอร์เอง) วสท.
คุณพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
14:15 – 14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:30 – 16:00 น. เสวนา กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย และคณะกรรมการ
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

คณะวิทยากร

4-7/8/63 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 7

วิทยากร:
คณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย วสท.

วันที่จัด

04/08/2020

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จ้าของโครงการ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้ติดตั้ง, ผู้บริหารดาตาเซนเตอร์, ผู้ดูแลงานระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์, วิศวกร, สถาปนิก, ช่างเทคนิค, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบงาน, ผู้จัดหา, ผู้ดูแลอาคาร, ผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, อาจารย์, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-มาตรฐานดาตาเซนเตอร์-รุ่นที่-7-เลื่อน.pdf