รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์หลักสูตร

การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 4-5 กันยายน 2564 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเหล็กโครงสร้างรูปพรรณได้รับความนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคารอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณสำหรับโครงสร้างอาคารในอนาคต เพื่อให้อาคารมีสมรรถนะที่เหมาะสมตลอดอายุการใช้งาน

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปออกแบบการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล

ข้อควรทราบ!!

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

  1. ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ให้แอดเข้าไลน์กลุ่มเฉพาะของหลักสูตร และจะส่งID Meeting พร้อมPassword และเอกสารประกอบการบรรยาย ให้ทางกลุ่มไลน์เท่านั้น
  2. ผู้เข้าอบรม ต้องแสดงตัวตน โดยขอให้ผู้เข้าอบรมใช้ชื่อ-นามสกุลจริงของท่านตอนเข้าอบรมผ่านโปรแกรม ZOOMเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ค  และหากท่านไม่แก้ไขชื่อ  วสท. ขออนุญาตตัดชื่อท่านออกจากระบบ
  3. กรณีที่ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่รายชื่อไม่ปรากฏอยู่ในห้องเรียน วสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกวุฒิบัตร เพราะถือว่าท่านมิได้เข้าเรียนในครั้งนี้
  4. ทุกวันหลังอบรมเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์แบบทดสอบให้ทุกท่านทางไลน์ เนื่องจากเป็นระเบียบของทางสภาวิศวกร โดยคะแนนที่ได้ในแต่ละครั้งจะต้องเกิน 60% ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคำตอบได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น หากมีข้อสอบข้อเขียนท่านจะไม่ทราบคะแนนได้ทันที่เพราะต้องส่งข้อสอบให้วิทยากรตรวจ แต่เราจะวัดจากการส่งข้อสอบถ้าท่านใดไม่ส่งข้อสอบข้อเขียนตามเวลาที่กำหนดวสท. ถือว่าท่านสอบไม่ผ่าน
  5. PDU ที่ท่านจะได้รับ ถ้าสอบผ่านท่านจะได้ 6 หน่วย ถ้าสอบไม่ผ่านจะได้ 4.5 หน่วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิ๊ก >>https://forms.gle/WVdDEMZ4RWL5jpwp6

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

08.30 – 09.00 น.         เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.           หลักการออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว

วิทยากร :  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30-10.45 น.           พัก / ถาม-ตอบ 15 นาที

10.45-12.15 น.           การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ 1304-61

วิทยากร : รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15-12.30 น.           ถาม-ตอบ 15 นาที  และทำแบบทดสอบหลังอบรม

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

08.30 – 09.00 น.         เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.           การป้องกันอัคคีภัยของอาคารโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐาน มยผ 8304-61

วิทยากร : รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30-10.45 น.           พัก / ถาม-ตอบ 15 นาที

10.45-12.15 น.           ข้อพิจารณาด้านความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน

มยผ 1333-61

วิทยากร : รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.15-12.30 น.           ถาม-ตอบ 15 นาที  และทำแบบทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

04/09/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 ก.ค. 64
สมาชิก วสท บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
โทรศัพท์ หมายเลข 0-2184-4600-9 ต่อ 508
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ป้องกันอัคคีภัย-มยผ.-3.pdf