รหัสอบรม:

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ.2563 (เสาร์ – อาทิตย์)

** เลื่อนเป็น 15-16 สิงหาคม 2563 (เสาร์ – อาทิตย์) **

ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่ ยังไม่มี    ใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องทำงานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการทำงานยิ่งขึ้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นถึงความสำคัญถึงการให้ผู้ควบคุมงานได้มีความรู้และนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามข้อบังคับของสภาวิศวกร จึงได้จัดหลักสูตรเข้มข้นพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขึ้น เพื่อรองรับผู้ควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกรได้ โดยมีเนื้อหาการทดสอบเสมือนจริง และมีการจัดทำ workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ที่สอบไม่ได้ ได้ทดลองทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับงานที่ทำ
  2. เน้นการทำ workshop จนสามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ทุกประเด็น
  3. สำหรับผู้อบรมใหม่ สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้เพื่อทราบแนวทางของคำถาม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.                   Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                   Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ต่อ)

17.00 – 20.00 น.                   ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำและสันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.                   ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                   ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

15.00 – 16.00 น.                   มอบวุฒิบัตร

คณะวิทยากร

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 4
ดร.ธเนศ วีระศิริ
อ.ประสงค์ ธาราไชย
อ.สุวิช ลิ่มทอง
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
อ.สุรพล พงษ์ไทยพัฒน์
อ.สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

วันที่จัด

04/04/2020

สถานที่จัด

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 31 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
แพคคู่ (สมัคร 2 ท่าน) บาท บาท
ผู้ติดตาม (ครอบครัว) จ่ายเพิ่มท่านละ บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
Tel : 02) 184-4600-9 ต่อ 527 Fax : (02) 184-4597 e-mail : [email protected]

การชำระเงิน
เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้
โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดและใบสมัคร