รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 10

(Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/ryiWHnZq73Pe5Hp29

-เนื้อหาปรับปรุงใหม่ตาม กฎกระทรวง ปั้นจั่น 2564-

หลักการและเหตุผล:
ในปัจจุบัน มีการใช้งานรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานต่าง ๆ ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นดังกล่าว เพื่อให้รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์:
– เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะตามคู่มือหรือผู้ผลิตเครนแนะนำ
– เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ
– เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
4 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
– ส่วนประกอบทั่วไปของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
– ขั้นตอนวิธีการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
– ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้า
o อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ระบบขับเคลื่อน
o ระบบห้ามล้อ
– การวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางการป้องกัน
o ระบบไฟฟ้า

16:00 – 16:30 น.
ถาม – ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

5 สิงหาคม 2566

ณ ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศรีษะ
บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

******ผู้เข้าอบรมต้องใส่รองเท้าเซฟตี้*****

07:00 น. ลงทะเบียน
07:00 – 09:00 น. ออกเดินทาง ถึงศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
(การเดินทาง สามารถเดินทางไปเอง หรือ ไปรถตู้กับ วสท. ตามที่ท่านสะดวก)
09:00 – 12:00 น.
– สาธิตการทดสอบรับน้ำหนักสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane Load Test)
– ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #1 : สถานีตรวจสอบระบบไฟฟ้าลิมิตสวิตช์ ชุดควบคุม
o Workshop #2 : สถานีตรวจสอบระบบเบรค

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
– ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #3 : สถานีตรวจสอบสลิง ตะขอ พูลเลย์
o Workshop #4 : สถานีตรวจสอบสะพาน ชุดยก ราง (ขึ้นตรวจสอบด้านบนปั้นจั่น)
– สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย ภาคปฏิบัติ
– ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

คณะวิทยากร

อ.จิรายุ เอี่ยมสมร
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นและผู้เชี่ยวชาญปั้นจั่นเหนือศีรษะ
อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ
 • ประธาน คณะอนุกรรมการเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
 • รองประธาน คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 • วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่นและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น
อ.ประวิทย์ โตรฐาน
 • ประธาน ในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
 • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • อนุกรรมการเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
 • ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
 • อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทีมวิทยากรผู้ช่วย ทีมงานจาก คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น และทีมงานจาก บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด
***วิทยากรและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า***

วันที่จัด

04/08/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา/ฝ่ายวิศวกรรม
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
- วิศวกรซ่อมบำรุง
- วิศวกรผู้ตรวจสอบ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
- ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-C3_Overhead-Crane-10-3.pdf