รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  32

ระหว่างวันที่  3 – 4  มีนาคม  2561    ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. 

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

 

**** ฟรีหนังสือ  การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร   จำนวน 1  เล่ม ******   

เขียนโดย  ศ.ดร.วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 3 มีนาคม 2561

08.15-09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.       บทนำ

การออกแบบระบบท่อประปา

10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.       การออกแบบระบบท่อประปา  (ต่อ)

การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ

12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.       การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ

14.30-14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.       การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ  (ต่อ)

การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

วันที่ 4 มีนาคม 2561

08.15-09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.       การออกแบบระบบน้ำร้อน

10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.       การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม

การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ

12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.       Workshop

14.30-14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.       Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 32
นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ

การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ

Life Safety Code

วันที่จัด

03/03/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ME-ท่ออาคาร-32.pdf