รหัสอบรม:

โครงการอบรมออนไลน์

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจำปี 2564

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 53 (กำหนดการใหม่)

ภาควิชาการ: วันที่ 3,4,5,10,11,12 กันยายน 2564 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ภาคปฏิบัติ:  วันที่ 18, 25 กันยายน 2564 (เสาร์)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)

หลักการและเหตุผล      

ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และการตรวจสอบสภาพอาคารจะครอบคลุมถึง

 1. การใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่
 2. ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของอาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร
 3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
 4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จำเป็น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบริหารจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้
 3. เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจำนวน 45 ชั่วโมง

– จรรยาบรรณและกฎหมาย

– หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

– แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร             – แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

– แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม          – แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

– แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

– แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยจากอาคารตัวอย่างจริง และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

เอกสารที่ท่านจะได้รับในการอบรม

1)    กระเป่าใส่เอกสาร

2 )   เอกสารประกอบคำบรรยาย และสมุดจดบันทึก

3)    หนังสือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประมาณ 4 เล่ม

4)    CD (กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ทำเนียบรุ่น)

ค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร)  วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

ค่าลงทะเบียน

q      สมาชิก วสท.     /สมาชิกสถาปนิก

15,000  บาท
q      ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 18,000  บาท

หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

การชำระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สลิปในโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน  และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย)

 

โอนเงิน      เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-30221-6       หรือ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6       หรือ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควส์      เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน           คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน           คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน          หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

03/09/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 ส.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร