รหัสอบรม:

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

การใช้ MULTI-COST CODE คือ การกำหนดระบวนการทำงานในแต่ล่ะขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การประมาณราคา และงบประมาณในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารงาน สามารถควบคุมต้นทุนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีระบบ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่าประเทศไทยควรมีการเตรียมพร้อมคือการกำหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการเข้ามาของวิศวกรอาเซียน  ซึ่งการนำ MULTI-COST CODE  โดยนำมาตรฐานต่างชาติมาประยุกติใช้ร่วมกับมาตรฐานที่พัฒนาโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มาตรฐานการทำงานของวิศวกรง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันเป็นการการเตรียมพร้อมเบื้องต้นในการกำหนดรหัสเพื่อการจัดเก็บรหัสรายการในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง  และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้างเหมือนกันทั้งประเทศในอนาคต

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.
 • ความหมาย ความสำคัญ และการก่อสร้าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS
  • ความจำเป็นในการใช้รหัสราคาหลายรหัส
  • รหัสราคาแบ่งเป็น สามประเภท คือกำหนดตาม วัตถุประสงค์และผลิตภัณฑ์รหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง
  • กำหนดตามส่วนของอาคาร และกำหนดตามตำแหน่งของงาน
  • ตัวอย่างรหัสราคาประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วโลก
  • รหัสราคาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
  • รหัสราคาของบริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
10.30-10.45 น.

พักรับประทาน ชา-กาแฟ

10.45-12.00 น.
 • รหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง (ต่อ)
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

13.00-14.30

การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT

 • การใช้รหัสราคาตามขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้าง

(PLANNING, PROGRAMMING, DESIGN, CONSTRUCTION & OPERATION)

 • การประมาณราคา โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถต่อเชื่อมถึงกันได้ ทำให้สะดวกในการวิเคราะห์ราคา และการแยกสัญญา
 • การวิเคราะห์ราคาเพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยสามารถเปรียบเทียบราคาตาม WBS และเรียงบรรทัดได้
 • การวิเคราะห์ราคาเพื่อการทำ VALUE ENGINEERING (การหาส่วนที่ราคาสูงผิดปกติ เพื่อนำมาพิจารณาใหม่)
 • การวิเคราะห์ราคาเพื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้ทำมาแล้ว ในรูปแบบต่างๆ
 • การแยกงานออกเป็นหลายสัญญา
 • การแยกรายละเอียดปริมาณและราคา กรณีเจ้าของต้องการจัดซื้อวัสดุบางส่วน
 • การแยกรายละเอียดปริมาณและราคา ตามความต้องการของเจ้าของงาน
14.30-14.45 น.

พักรับประทาน ชา-กาแฟ

14.45-17.00 น.

การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT

 • รายจ่ายเงินค่าก่อสร้างรายเดือน
 • การวิเคราะห์งานเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่นวิเคราะห์เป็นภาพรวมทั้งโครงการ หรือเฉพาะรายสัญญา
 • การรวมงานเปลี่ยนแปลงเข้ากับงานเดิมตามสัญญา
 • การจัดทำราคาต่อหน่วยพื้นที่ตามความต้องการ (SHARE COST)
 • การจัดทำรายงาน ตามรูปแบบที่แต่ละฝ่ายต้องการ

คณะวิทยากร

นายสุชิน สุขพันธ์
นายเสรี ลิ่มนววงศ์
นายจักรกริช ธิติโสภี

วันที่จัด

07/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้าง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์-2-หลักสูตร-Multi-cost-กับ-Cost-Control_2.pdf