รหัสอบรม:

ศึกษาดูงาน “โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ”

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.30 น.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และอยู่ระหว่างการเจาะอุโมงค์ ช่วงจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา ทางคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นว่างานก่อสร้างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับวิศวกรที่จะได้ศึกษางานวิศวกรรมที่ออกแบบใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการก่อสร้าง และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิชาการใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป

กำหนดการ

06.30 น.                               ลงทะเบียนที่ชั้น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

07.00 น.                               รถตู้ออกจากอาคาร วสท.

09.15 น.                   เดินทางถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

09.30 – 10.00 น.             ฟังการบรรยายจากผู้ดูแลโครงการ

10.15 – 12.30 น.               ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

12.30 น.                              รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
4 ธันวาคม 2563

06.30 น.                    ลงทะเบียนที่ชั้น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

07.00 น.                   รถตู้ออกจากอาคาร วสท.

09.15 น.                   เดินทางถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

09.30 – 10.00 น.              ฟังการบรรยายจากผู้ดูแลโครงการ

10.15 – 12.30 น.         ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

12.30 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

04/12/2020

สถานที่จัด

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ จ.สระบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร และ ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ธ.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 520
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ศึกษาดูงานโครงการรถไฟทางคู่-2.pdf