รหัสอบรม:

การอบรมและ Workshop
“พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร
สาขาโยธา”
วันที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมชลธี 2 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ วสท. สาขาภาคตะวันออก 1

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

(เลื่อนมาจากวันที่ 4 ธันวาคม 2563)

หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้าน
งานวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนินการจัดโครงการ การอบรมและ Workshop
“พื้นฐานความรู้ด้านงานวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิศวกรรม ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร หรือขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา
  3. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ
    สามัญวิศวกร
  4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมและบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรม
    ตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 19 ธันวาคม 2563

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. บรรยาย หลักเกณฑ์ แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา 

10.45 – 12.00 น. Workshop การเขียนผลงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. Workshop การเขียนผลงาน (ต่อ)

หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสุวิช ลิ่มทอง

กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

19/12/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชลธี 2 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วสท.สาขาภาคตะวันออก 1

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4597
E-mail : [email protected],

รายละเอียดและใบสมัคร

2.3โครงการอบรมและ-Workshop-new-รวม-ตัดภาค.pdf