รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การจัดทำเป้าหมายและแผนงานการลดตันทุนวัตุดิบ (RM Cost) สำหรับผู้บริหาร
(Material Cost Down Target and Plan for Management)
ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
ในสภาวะที่เศรษกิจตกต่ำ และการแข่งขันการขายที่รุนแรงในตลาด ทำให้ผู้ผลิตทั้งหลายต่างพยายามจะรักษาความอยู่รอดของธุรกิจ รวมถึงผลกำไรที่ลดน้อยลง ในขณะที่ผู้ผลิตไม่สามารถเพิ่มราคาขายตาม ความต้องการได้ วิธีการแก้ไขที่ได้ผลมากที่สุดในการรักษาผลกำไรให้คงอยู่เหมือนเดิม คือ การลดต้นทุน แต่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นไปลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Process) เช่น การลดการสูญเสียต่าง ๆ (Waste), การลดDefect(Quality) การเพิ่มผลผลิต(Productivity), การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency), การลดค่าโสหุ้ย (O/H)ต่าง ๆ, การลดแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น แต่มีน้อยรายที่จะพูดถึง การลดต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งในสินค้าบางอย่าง ต้นทุนวัตถุดิบจะมีสัดส่วนสูงถึง 70-80% ของราคาขาย เช่น สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, และวิทยากร มีประสบการณ์ในการเป็น Leader ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) และLeader ทีมงานลดต้นทุนมาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี ทั้งในบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจีน ที่ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างผลกำไรให้กับปริษัทฯ ฉะนั้นจึงอยาก share ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการลดต้นทุนวัตถุดิบให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร :
ผู้เข้ารับการอบรม จะทราบถึง วิธีการจัดทำเป้าหมาย และการจัดแผนงานการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM Cost) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งหลักการต่าง ๆ ทั้งหมด ได้มาจากประสบการณ์ทำงานจริงนำไปปฏิบัติได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ, ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหา, วิศวกรออกแบบ หรือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา และบุคคลอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน จะเหมาะสมอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
1) เพื่อให้เข้าใจในความสำคัญและความจำเป็น ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM Cost)ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันและการอยู่รอดของธุรกิจ
2) รู้จักวิธีการตั้งเป้าหมาย (CD Target) ให้สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจ
3) รู้จักการตั้งดรรชนีชี้วัด KPI ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM CD) เพื่อการวัดผล
4) รู้จักกระบวนการวางแผน (RM CD Plan) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
5) รู้จักวิธีการติดตามผลของการปฏิบัติ (CD Follow up)
6) รู้จักการวัดผลและการประเมินผล ของแผนปฏิบัติลดต้นทุน ( Cost Down Evaluation and Appraisal)
7) รู้จักวิธีการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุน ให้ทุกคนในองค์กร (CD Motivation)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ
1) ความสำคัญของการลดต้นทุน และสถานะการใดที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงการลดต้นทุน
2) โครงสร้างต้นทุนของการผลิต
3) ขั้นตอนของการลดต้นทุน
4) การกำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM CD Target)
5) การกำหนด ดรรชนีชี้วัด (KPI) ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ
6) การสร้างหัวข้อในการลดต้นทุนวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย CD ที่ตั้งไว้
7) การจัดทำแผนในการลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM CD Plan)
8) การสร้างทีมงานลดต้นทุนวัตถุดิบ (CD Working Team)
9) การติดตามผลของการปฏิบัติตามแผนลดต้นทุนวัตถุดิบ (RM CD Follow up )
10) การวัดผล และ ประเมินผลการลดต้นทุนวัตถุดิบ (CD Evaluation and Appraisal)
11) การเพิ่มแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนง.ช่วยกันทุ่มเทในการลดต้นทุน (CD Motivation)
12) การกำหนด ดรรชนีชี้วัด (KPI) ของการลดต้นทุนวัตถุดิบ
13) การลดต้นทุนวัตถุดิบ กับ ปัญหาคุณภาพ
สรุปและตอบคำถาม
พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น. และ 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

นายอาณัติ ปโยนิธิการ

วันที่จัด

04/10/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-4-RM-Cost.pdf