รหัสอบรม:

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ  รุ่นที่ 12

วันที่ 24 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

งานประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล, และป้องกันอัคคีภัย) เป็นงานที่ไม่มีตำรา หรือในทฤษฎีที่หาได้โดยทั่วไป การปฏิบัติงานจริงมักจะใช้ประสบการณ์ของวิศวกรสอนกันต่อๆกันมา ซึ่งทำให้หลักการในการประมาณราคางานระบบประกอบอาคารเป็นที่ถกเถียง เรื่องวิธีการกันมากระหว่างวิศวกรในแต่ละสาขาอาชีพที่ทำงานร่วมในโครงการเดียวกัน เช่น ผู้รับเหมางานระบบ, วิศวกรเจ้าของโครงการ, ผู้ควบคุมงาน, วิศวกรสำรวจปริมาณ (Quantity Surveyor) ซึ่งในบางครั้งทำให้ราคาที่ประมาณออกมาได้แตกต่างกันในแต่ละวิธีการ และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน หรือจัดตั้งงบประมาณโครงการผิดพลาดได้

การประมาณราคางานระบบ ควรจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างงานระบบในเมืองไทย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหมู่วิศวกร เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานการทำงานที่ดีในเรื่องการประมาณราคางานระบบ และเพิ่มความแม่นยำและราคาที่ใกล้เคียงความจริงในการนำไปใช้งานของวิศวกรในแต่ละส่วนของโครงการ

คณะกรรมการโครงการ วสท. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการประมาณงานราคาระบบอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงมาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการคิดราคางานระบบได้เรียนรู้หลักการประมาณราคาที่ถูกต้อง
  2. เปิดโอกาสให้วิศวกรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการประมาณราคางานระบบ
  3. เพื่อเป็นจุดเริ่มในการสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไปในเรื่องการประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร

ค่าลงทะเบียน

 

          ค่าลงทะเบียน
ชำระก่อน
15 มีนาคม พ.ศ.2561
ชำระหลัง
15 มีนาคม พ.ศ.2561
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
5,000 บาท
5,500 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5,500 บาท
6,000 บาท
บุคคลทั่วไป
6,000 บาท
6,500 บาท

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
  3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
  4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

       หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

  1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

  1. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
  2. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.       แนวทางในการประมาณราคางานระบบ

(หลักการคิดอัตรา material และ labour หลักการถอดปริมาณ แบบฟอร์มมาตรฐาน)

โดย   คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์                      [สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และ เครื่องกลไทย]

10.45 – 12.00 น.       ประสบการณ์การคิดปริมาณและราคางานระบบ ตามหลักมาตรฐานสากลของ Quantity Surveyor

โดย    คุณเสรี  ลิ่มนววงศ์                                  [บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด]

13.00 – 14.45 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร

(แบบฟอร์มมาตรฐานการกรอกราคา และการถอดปริมาณ การรวมราคา Feeder วงจรย่อย เทคนิคการวัดระยะ และการเผื่อระยะตางๆ)

โดย    คุณเกษมสันต์  บุญเจริญ                         [บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

15.00 – 16.00 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบไฟฟ้าแรงสูง

(งานสายส่ง, ปักเสาพาดสาย, Ductbank, ชุดนั่งร้านหม้อแปลง)

โดย     คุณสุชาติ  อ้นรุ่ง                                  [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]

16.00 – 17.00 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาตู้สวิทบอร์ดไฟฟ้า

(ประเภทและส่วนประกอบต่างๆ ของตู้สวิทช์บอร์ด ที่มีผลต่อการคิดราคา)

โดย    คุณศิวณัชฐกุล  ไชยศร                          [บริษัท อาซีฟา จำกัด]

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561

09.00 – 10.30 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบป้องกันอัคคีภัย

(แบบฟอร์มการถอดราคาและปริมาณหัวฉีดน้ำชนิดต่างๆห้องเครื่องเมน Riser งานลักษณะพิเศษ)

โดย    คุณสกล ธนวนกุล                                  [บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

10.45 – 12.15 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบสุขาภิบาล

(แบบฟอร์มการถอดราคาและปริมาณ ห้องน้ำ ห้องเครื่องเมน Riser งานลักษณะพิเศษ)

โดย    คุณสกล ธนวนกุล                                  [บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

13.00 – 14.45 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

(แบบฟอร์มมาตรฐานการกรอกราคาและการถอดปริมาณ การรวมราคา Feeder  วงจรย่อย เทคนิคการวัดระยะ และการเผื่อระยะต่างๆ)

โดย    คุณกฤษณะ  สง่าแสง                             [บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)]

15.00 – 17.00 น.       การวิเคราะห์ราคางานระบบ

(มุมมองต่อการเสนอราคาของผู้รับเหมางานระบบในฐานะตัวแทนผู้ว่าจ้าง)

โดย    คุณเกษมสุข  บุญเจริญ                          [บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม  จำกัด]

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. , 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.15 น.

คณะวิทยากร

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12
คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และ เครื่องกลไทย

คุณเสรี ลิ่มนววงศ์

บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด

คุณเกษมสันต์ บุญเจริญ

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

คุณสุชาติ อ้นรุ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณศิวณัชฐกุล ไชยศร

บริษัท อาซีฟา จำกัด

คุณสกล ธนวนกุล

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

คุณกฤษณะ สง่าแสง

บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)

คุณเกษมสุข บุญเจริญ

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม  จำกัด

วันที่จัด

24/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา, ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ ผู้บริหารบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานระบบ
ผู้บริหารบริษัทที่สนใจการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างงานระบบ ทั้งด้านรับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรปรึกษา 
วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 มี.ค. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ (02)184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ประมาณราคางานระบบ-24-25มีค61.docx