รหัสอบรม:

         

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 13

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  2560 และมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอื่นๆ ตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นมา โดยยกเลิกพ.ร.บ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดิมทั้งหมด และส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของรัฐ จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่แทนหลักเกณฑ์เก่า  โดยมีการปรับปรุงระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดผลดีกับงบประมาณของส่วนราชการ

โดยที่คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)    มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้างต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทันต่อหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้มอบให้สถาบันวิศวพัฒน์  ดำเนินการจัดให้มีการบรรยายในเนื้อหาแบบเร่งรัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวและมีพื้นฐานมาก่อนบ้างแล้ว ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคากลางงานก่อสร้าง) ความหมายของราคากลาง       แนวทางการจัดทำราคากลางหลักการประมาณราคา

                            โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.          รูปแบบและวิธีการจัดทำรายการงานก่อสร้าง (Bill of Quantity) ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง และการนำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร (Construction Cost Code for Building) ของ วสท. มาใช้ประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

                            โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.          การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามพ.ร.บ.และระเบียบล่าสุด หลักการพิจารณาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับการคิดราคากลาง ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำราคากลาง และการทำรายงาน

                            โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

15.00 – 15.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

15.15 – 16.30 น.         การพิจารณาแฟคเตอร์เอฟ(Factor F)ในการจัดทำราคากลางตัวอย่างราคากลางงานก่อสร้าง อาทิ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ 

                            โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

 

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562

09.00 – 10.30 น.        ค่า K(Escalation Factor)

                                     ความหมายของค่า K  วิธีการคำนวณค่าKในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างรายงานการคิด ค่า K

โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         การจัดการโครงการ

สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง การตรวจงานก่อสร้าง การตรวจรับงานงวดสุดท้าย และระบบส่งมอบโครงการก่อสร้าง

                            โดย              รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.        ระเบียบพัสดุ

                           การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข

                            โดย            พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

15.05 – 15.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 – 16.30 น.        ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

                            โดย            พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

 

คณะวิทยากร

31/8-1/9/62โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 13
รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

วันที่จัด

31/08/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ประมาณราคา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 ส.ค. 62
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

วีนา กรุดเงิน

รายละเอียดและใบสมัคร

ราคากลาง-31สค-1กย62.pdf