รหัสอบรม:

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม , 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการนำ ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นของชุมชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยงจุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นลำดับของประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลาง รวมทั้งส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
การที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 10 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิงลิกไนต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ หากไม่นำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนำเข้าน้ำมัน เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน ทั้งยังทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานขยายเหมือง การลำเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถอำนวยประโยชน์ด้าน พลังงานไฟฟ้าสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทั้งจังหวัดลำปางและหลายจังหวัดในประเทศ
จึงเห็นสมควรที่จะได้จัดให้ผู้ที่สนใจในกิจการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาในกิจการของตนเอง

วัตถุประสงค์
1.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ.
2.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเกิดของถ่านหินและการขุดถ่านหิน ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ
3.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
4.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ประเภท Major Overhaul ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินด้วยรถ วสท.
07.00 น.  ลงทะเบียน
08.00-16.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง /พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ   โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
08.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ห้อง 137 ตึกแดง (ทางเข้าประตู 1 Unit 4)
09.00-12.00 น. กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายภารกิจของ กฟผ.
นำเสนอเทคโนโลยี โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1)
โดยใช้เทคโนโลยี Ultra supercritical Boiler
ศึกษาดูงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. ศึกษาดูงานการซ่อมประจำปี (Minor Inspection) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 (MM-T 13)
และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินเครื่องและมลภาวะ (ฝุ่น SOx NOx)
วิทยากรโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.
18.30-22.00 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เดินทางกลับ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

31/10/2019

สถานที่จัด

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. และสมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-1-ดูงานหม้อน้ำ-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ.pdf