รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

          คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” ขึ้นวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
30-11-2560

08.30-08.45 น     ลงทะเบียน

08.45-09.00น.      พิธีเปิด

โดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

09.00-10.00 น.     มอก. ที่เกี่ยวช้องกับเหล็กโครงสร้าง มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน

และเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นในประเทศไทยและมาตรฐานการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรูปพรรณในประเทศไทย

โดย ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

 

10.00 -10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.15 น.     การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้าง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

                       โดย นายวิน วิรยประไพกิจ ประธาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน).

11.15 -12.00 น.    การประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย  นายสุทธิสร  สุทธิไชยากุลบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

12.00-13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45  น.    การใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

โดย คุณมาโนชณ์ ทะปะละบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

13.45-14.45 น.     โครงสร้างเหล็กกับแผ่นดินไหว และ การออกแบบอาคารสำหรับพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

โดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 

ประธานคณะอนุกรรมสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

14.45-15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.00 น.     การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กในโครงสร้างอาคารสูง

โดย นายสมศักดิ์  นวลใย  อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

1-12-2560

09.00-10.00 น.     การใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นในการก่อสร้างสมัยใหม่

โดย  นายอนุศักดิ์ หวังดำรงเวศ บริษัท บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จำกัด

10.00-10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.30 น.     มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น

หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

โดย พันเอก ผศ. ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า

12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.     ลักษณะการเสียหายของอาคารโครงสร้างเหล็กที่พบได้: บทเรียนในอดีตสู่การป้องกัน

โดย รศ.ดร.ชยานนท์  หรรษภิญโญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.30-15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.00 น.     การป้องกันไฟและการป้องกันการกัดกร่อนโครงสร้างเหล็ก

โดย คุณธนา  แก้วกระจ่าง บริษัท ไบเทค  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

16.00 น.             รับใบประกาศนียบัตรผ่านการสัมมนา

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

นายวิน วิรยประไพกิจ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

นายสุทธิสร สุทธิไชยากุล

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

คุณมาโนชณ์ ทะปะละ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

นายสมศักดิ์ นวลใย

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท

นายอนุศักดิ์ หวังดำรงเวศ

บริษัท บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จำกัด

พันเอก ผศ. ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล

โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า

รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณธนา แก้วกระจ่าง

บริษัท ไบเทค  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วันที่จัด

30/11/2017

สถานที่จัด

โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร นายช่างอบต เทศบาล และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

เชียงใหม่.pdf