รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  (International Organization for Standardization) ได้มีการประกาศใช้ ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use ทดแทนฉบับเดิมที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2004  นั้น ได้มีสาระสำคัญใหม่ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบริบทขององค์กร เพื่อความรับผิดชอบในการดำเนินการระบบให้มีการปรับปรุงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม เติมเต็มพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามและการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้วิศวกรและผู้ที่สนใจในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามมาตรฐานที่ประกาศใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับใหม่ในหัวข้อการวิเคราะห์บริบทขององค์กรและการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรเพื่อให้องค์กรที่สนใจสามารถนำไปจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ที่ประกาศใหม่และสามารถทำการวิเคราะห์บริบทขององค์กรได้อย่างชัดเจน รวมทั้งนำไปจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
30/03/2561

เวลา    08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

เวลา    09.00 – 12.00 น.        – มาตรฐาน ISO 14001:2015

เวลา    12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา    13.00 – 16.00 น.        – การวิเคราะห์บริบทขององค์กร

– Workshop I

– การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม

– Workshop II

คณะวิทยากร

วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท. ประจำปี 2560-2562

วันที่จัด

06/07/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือผู้สนใจในการจัดทำระบบ ISO 14001:2015

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 23 ก.พ. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

train-context-organize-and-policy-2018.pdf