รหัสอบรม:

การใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง : แนวคิดและการจัดการ

(Construction Claim: Concepts and Management)

วันที่ 30 – 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

การใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (construction claim) เป็นกระบวนการสำคัญแต่มักจะนำไปสู่ข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องผู้ว่าจ้างเพื่อชดเชยความเสียหายของตนตามสิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้างและชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตามกระบวนการ claim ซึ่งระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างมักจะสลับซับซ้อนและเคร่งครัดในเรื่องขั้นตอนและเวลา  นอกจากนั้นกระบวนการดังกล่าวยังจำเป็นต้องใช้เอกสารสนับสนุนจำนวนมาก  ดังนั้นผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่จึงไม่เข้าใจและประสบปัญหาอุปสรรคในการเตรียม claim ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าว

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของ construction claim และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

  • แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง ได้แก่ นิยามและมูลเหตุของการ claim, ขั้นตอนของกระบวนการ claim, การ claim เวลาและเงิน, และประเด็นกฎหมายที่สำคัญในการ claim
  • การใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้าง (extension of time, EOT) ได้แก่ การวางแผนและกระบวนการวิเคราะห์ claim, ข้อสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการ claim, รวมถึงการใช้ CPM เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน claim โดยจะมีการทำ workshop เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์สัญญาและความเสี่ยง และการวิเคราะห์เวลาและความล่าช้า
  • การจัดการ claim โดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ได้แก่ claim management ที่ดีสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง, claim prevention, claim preparation โดยจะมีการทำ workshop เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ claim documentation และ claim communication and negotiation

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

แนวคิดของการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (Concepts of Construction Claim)

วิทยากร :        รศ. ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คุณเสาวคนธ์  แสงสุพรรณ (ที่ปรึกษากฎหมาย-สัญญา บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน))

กำหนดการ

09:00 − 09:15     แนะนำหลักสูตร

09:15 − 09:45     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง (fundamentals of construction contracts)

09:45 − 10:30     นิยามและมูลเหตุของการ claim (definitions and grounds of claims)

10:30 − 10:45     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 − 12:00     ขั้นตอนของกระบวนการ claim (steps of a claim process)

12:00 − 13:00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 − 13:45     ความล่าช้าและการขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้าง (construction project delays and time                            extensions)

13:45 − 14:30     การประเมินผลกระทบด้านราคาก่อสร้าง (pricing construction claims)

14:30 − 14:45     พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 − 15:45     ประเด็นกฎหมายที่สำคัญในการ claim

15:45 − 16:00     สรุป และ Q&A

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

การใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้าง  (Claims for Extension of Time, EOT)

วิทยากร :        ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ (Managing Director of Quantum PPP Consulting Limited)

คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ (Managing Director of Propertist Co., Ltd.)

กำหนดการ

09:00 − 09:15     Introduction

09:15 − 10:30     Basic understanding of construction claims

Positive thinking of claims − how to build your confidence in claim management

10:30 − 10:45     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 − 11:15     Contract & risk control − study risk- and claim-related contract provisions

11:15 − 12:00     Workshop: Contract & risk analysis

12:00 − 13:00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 − 14:30     Time control − use of CPM schedule to prove delay and acceleration claims

14:30 − 14:45     พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 − 15:15     Workshop: Schedule/Delay analysis

15:15 − 15:45     Documentation control −  use of project records to prove claim causations and                                responsibilities, timely notification of claim with supporting documents

15:45 − 16:00     Review & Feedback survey

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

การจัดการการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้างโดยผู้รับจ้าง  (Construction Claim Management by Contractors)

วิทยากร :           คุณอรรคพร โพธิสุวรรณ (Contract Manager, Schedule & Claim Manager of Italian-Thai                             Development, PLC)

กำหนดการ

09:00 − 09:15     Introduction

09:15 − 10:00     Claim Management ที่ดีสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง

10:00 − 10:30     Claim Prevention โดยผู้รับจ้างก่อสร้าง

10:30 − 10:45     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 − 12:00     Claim Preparation

12:00 − 13:00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 − 14:30     Workshop Part 1: Claim documentation (according to FIDIC) − issue notification, claim                        documentation, dispute documentation

14:30 − 14:45     พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 − 15:45     Workshop Part 2: Claim communication & negotiation − presentation tips & techniques

15:45 − 16:00     Review and Q&A

 

 

คณะวิทยากร

การใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง : แนวคิดและการจัดการ (Construction Claim: Concepts and Management)
รศ. ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณเสาวคนธ์ แสงสุพรรณ

ที่ปรึกษากฎหมาย-สัญญา บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์

Managing Director of Quantum PPP Consulting Limited

คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์

Managing Director of Propertist Co., Ltd.

คุณอรรคพร โพธิสุวรรณ

Contract Manager, Schedule & Claim Manager of Italian-Thai                   Development, PLC

วันที่จัด

30/10/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

contract manager, claim engineer, claim analyst, ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ, และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ต.ค. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ClaimManagementEIT_200910-1.pdf