รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่

 

 

 

 

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ด้าน Power BI Desktop & DAX
เทคนิคการสร้าง Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“เพราะข้อมูลของเรามีไม่พอ หรือภาพของปัญหาไม่ชัดเจน ???” ปัญหาในการทำธุรกิจส่วนใหญ่ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเรามองภาพไม่ออกว่าปัญหานั้นคืออะไร !!!

เทคนิคการใช้งาน Power BI สร้าง Data Visualization เทคนิคในการอบรมนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น แก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้น ลดความสูญเสียจากการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด !!! โดยการอบรมเรียนนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนข้อมูลของธุรกิจออกมาเป็นภาพสรุปที่ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยอัดแน่นด้วยเนื้อหา
– เทคนิคการใช้งาน Power BI เชื่อมต่อและการจัดการข้อมูลของบริษัท
– การสร้างสูตรคำนวณและหาค่าต่างๆ ด้วยภาษา DAX ที่จำเป็น
– เทคนิคการสร้าง ปรับแต่ง และเผยแพร่ Data Visualization
ให้กับหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์
ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. คุณจะสามารถสร้าง Data Visualization ที่จะช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อมูลของธุรกิจออกมา
เป็นภาพสรุปที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด และนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง
2. ธุรกิจของคุณสามารถลดความสูญเสียจากต้นทุนแฝงที่เกิดการการดำเนินงานแบบไม่มีทิศทาง จากการวิเคราะห์และตัดสินใจปัญหาผิดจุด

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 30 มีนาคม 2564

Step 1 : แนะนำบทเรียน
1.1 แนะนำคอร์ส
1.2 Power BI Course Outline
1.3 การสมัครใช้งาน Power BI Service
1.4 Download เอกสารประกอบการเรียน

Step 2 : เริ่มต้นใช้งาน Power BI Desktop
2.1 รู้จักกับ Power BI
2.2 การดาวน์โหลด ติดตั้งและปรับแต่งค่าต่างๆของ Power BI
2.3 แนะนำ Power BI Interface และ Power BI Workflow
2.4 แหล่งช่วยเหลือและหาข้อมูลเพิ่มเติมของ Power BI

Step 3 : การเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูล (Connecting & Data Cleansing) ด้วย Power Query Editor
3.1 ประเภทของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
3.2 ทำความรู้จักกับเครื่องมือของ Power Query Editor
3.3 การจัดการ Table Transformations
3.4 การเปลี่ยนชนิดข้อมูล Data Type
3.5 การสร้าง Headers
3.6 การจัดการ Text Format
3.7 การลบค่าซ้ำๆ , Error, ช่องว่าง ออกจากข้อมูล
3.8 การแยกข้อมูล Splite Column
3.9 การรวมข้อมูล Merge Column
3.10 การแทนที่ข้อมูล Replace Values
3.11 การจัดการ Text ด้วย Extact
3.12 การจัดการ Text ด้วย Transpose
3.13 การจัดการ Date ด้วย From Date & Time
3.14 การสร้างสูตรคำนวณเพื่อหาค่าต่างๆเพิ่มเติม Custom Column
3.15 การสร้าง Index ให้ข้อมูล
3.16 การสร้างข้อมูลเพิ่มเติมแบบมีเงือนไข Conditional Columns
3.17 การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ Grouping & Aggregating
3.18 การจัดการข้อมูลที่เป็น Pivoting และ Unpivoting
3.19 การเชื่อมข้อมูลจาก 2 ตาราง Merging Queries
3.20 การรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน Appending Queries
3.21 การรวมข้อมูลจาก File Folder เข้าด้วยกัน Combine File
3.22 รู้จักกับ Data Source Setting
3.23 การจัดการ Query Refresh
3.24 การจัดการ Data Types และ Categories ใน Power BI

Step 4 : การสร้าง Relationship และการสร้าง Data Model เพื่อให้สามารถเรียกข้อมูลต่าง Table ได้
4.1 ทำความรู้จัก Data Model
4.2 การทำ Database Normalization
4.3 ทำความรู้จัก Data Tables vs. Lookup Tables
4.4 ทำความรู้จัก Relationships vs. Merged Tables
4.5 การสร้างความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล Table Relationships
4.6 รู้จัก Snowflake Schemas
4.7 การจัดการและแก้ไข Relationships
4.8 รู้จัก Active vs. Inactive Relationships
4.9 รู้จัก Relationship Cardinality
4.10 การเชื่อมต่อ Multiple Data Tables
4.11 รู้จัก Filter Flow
4.12 วิธีการ Filters
4.13 การซ่อน Fields จากหน้า Report
4.14 New Model View

Step 5 : ตัวอย่างการสร้างสูตรคำนวณและหาค่าต่างๆ ที่ต้องการ ด้วย DAX
5.1 ทำความรู้จักกับ DAX
5.2 การคำนวณด้วย Calculated Columns
5.3 การคำนวณด้วย Measures
5.4 ทบทวน Calculated Columns vs. Measures
5.5 การเพิ่ม Columns & Measures
5.6 รู้จัก Implicit vs. Explicit Measures
5.7 ตัวอย่าง Filter Context
5.8 การคำนวณด้วย Measure Calculation
5.9 รู้จักกับ DAX Syntax & Operators
5.10 รู้จัก DAX Function Categories
5.11 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Date & Time | DAY/MONTH/YEAR
5.12 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Date & Time เบื้องต้น | HOUR/MINUTE/SECOND
5.13 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Date & Time เบื้องต้น | TODAY/NOW
5.14 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Date & Time เบื้องต้น | EOMONTH
5.15 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Date & Time เบื้องต้น | DATEDIFF
5.16 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Logical | IF
5.17 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Logical | IFERROR
5.18 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Logical | ADD
5.19 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Logical | OR
5.20 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่นText | LEN
5.21 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่นText | CONCATENATE
5.22 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่นText | LEFT/RIGHT/MID
5.23 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่นText | MID
5.24 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่นText | UPPER/LOWER/PROPER
5.25 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่นText | SUBSTITUTE
5.26 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่นText | SEARCH
5.27 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่นText | FIND
5.28 การเชื่อมต่อ Data ด้วย RELATED
5.29 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Math & Stats | SUM
5.30 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Math & Stats | AVERAGE
5.31 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Math & Stats | MAX/MIN
5.32 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น Math & Stats | DIVIDE
5.33 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น COUNT | COUNT
5.34 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น COUNT | COUNTA
5.35 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น COUNT | DISTINCTCOUNT
5.36 การใช้งาน DAX ฟังก์ชั่น COUNT | COUNTROWS

วันที่ 31 มีนาคม 2564

Step 6 : เทคนิคการสร้างข้อมูลให้เป็นภาพ Data Visualization เพื่อนำเสนอผู้บริหาร, หัวหน้างาน
6.1 รู้จักเครื่องมือในการออกแบบ Visualization | Report View
6.2 การแทรกข้อความ, ภาพ, รูปร่าง Simple Objects
6.3 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟบาร์ Stacked Bar Chart
6.4 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟแท่ง Stacked Column Chart
6.5 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟบาร์ Clustered Bar Chart
6.6 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟแท่ง Clustered Column Chart
6.7 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟบาร์ 100% Stacked Bar Chart
6.8 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟแท่ง 100% Stacked Column Chart
6.9 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟเส้น Line Chart
6.10 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟพื้นที่ Area Chart
6.11 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟพื้นที่ Stack Area Chart
6.12 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟผสมคอมโบ Line and Stacked Column Chart
6.13 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟผสมคอมโบ Line and Clustered Column Chart
6.14 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟ Ribbon Chart
6.15 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟน้ำตก Waterfall Chart
6.16 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟประเภทจุด Scatter Chart
6.17 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟวงกลม Pie Chart
6.18 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟโดนัท Donut Chart
6.19 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟต้นไม้ Treemap
6.20 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟแผนที่ Map
6.21 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟแผนที่ Filled Map
6.22 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟกรวย Funnel
6.23 การสร้างและปรับแต่ง Format | กราฟแบบเกจวัด มิเตอร์ Gauge
6.24 การสร้างและปรับแต่ง Format | ป้ายแสดง ค่าสรุป ตัวเลข Card
6.25 การสร้างและปรับแต่ง Format | ป้ายแสดงข้อมูลแบบหลายแถว Multi-row Card
6.26 การสร้างและปรับแต่ง Format | ป้ายแสดง ค่าสรุป ตัวเลข เปรียบเทียบเป้าหมาย KPI
6.27 การสร้างและปรับแต่ง Format | ตัวกรองข้อมูล Slicer
6.28 การสร้างและปรับแต่ง Format | ตารางข้อมูล Table
6.29 การสร้างและปรับแต่ง Format | ตารางข้อมูลหลายตัวแปร Metrix

Step 7 : เทคนิคการปรับแต่ง Visuals และการ Fillter Data เพื่อนำเสนอผู้บริหาร, หัวหน้างาน
7.1 เทคนิคการปรับแต่งค่า Change Value เป็นค่าต่างๆ เช่น Sum, Average, Min, Max, Median เป็นต้น
7.2 เทคนิคการปรับแต่งค่า การแสดงค่า 2 ค่าขึ้นไปในตารางเดียวกัน
7.3 เทคนิคการปรับแต่งค่า การ แสดง % of Grand Total
7.4 เทคนิคการปรับแต่งค่า การเพิ่ม Analytics ให้กับกราฟแต่ละประเภท เช่น Min Line, Max Line, Average Line เป็นต้น
7.5 เทคนิคการปรับแต่งค่า การปรับแต่งป้ายอธิบายข้อมูล Tooltips
7.6 เทคนิคการปรับแต่งค่า Date Filltering เช่น สินค้าที่ขายได้วันนี้ เดือนนี้ ปีนี้, Top 10 Product เป็นต้น
7.7 เทคนิคการปรับแต่งค่า Number & Text Filltering เช่น กรองเฉพาะสินค้าที่ต้องการ, Top 10 Product เป็นต้น
7.8 เทคนิคการปรับแต่งค่า Advance Filltering
7.9 เทคนิคการปรับแต่งสีและรุปแบบ การสร้าง Conditional Formatting Value
7.1 เทคนิคการปรับแต่งสีและรุปแบบ การ Custom Visuals
7.11 เทคนิคการปรับแต่งสีและรุปแบบ การ Custom Theme
7.12 การปรับแต่ง Report Interactions เช่นเมื่อเลือกข้อมูลกราฟที่ 1 แล้วต้องการให้กราฟที่เหลือ Fillter ข้อมูลมาแสดงด้วยหรือไม่
7.13 การปรับแต่ง Drillthrough Filters
7.14 การเพิ่ม Report Bookmarks
7.15 “What-If” Parameters
7.16 Managing & Viewing Roles
7.17 การจัด Layout สำหร้บ Mobile Device

Step 8 : Publish | การเผยแพร่ Dashboard เพื่อนำเสนอผู้บริหาร, หัวหน้างาน
8.1 การ Publish Dashboard
8.2 การติดตั้ง Data Gateway สำหรับเป็นทางเข้าออกของข้อมูลในบริษัทและ Power BI Service
8.3 การ Set Power BI Service ให้ดึงข้อมูลอัตโนมัตจากบริษัท
8.4 การใช้งาน Dashboard ผ่านมือถือหรือ Tablet

คณะวิทยากร

นายศรัทธา สุวรรณชาตรี

จบปริญญาโท Management of Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับโครงการวิทยาลัยในโรงงาน
หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ปี
และเป็นเจ้าของ Course Online ในชุด MS-Office มากกว่า 10 Course

วันที่จัด

30/03/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 29 มี.ค. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX: (02)184-4662 E-mail : [email protected]
Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

03-30-31-BI-Power.pdf