รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง    การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 2
(Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

หลักการและเหตุผล
การกัดกร่อนเป็นการเสื่อมสภาพของโลหะอันเป็นผลจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะและสิ่งแวดล้อม ทำให้สมบัติทางกลของโลหะลดลง ส่งผลให้ชิ้นส่วนโลหะในเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงสร้าง มีอายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และอาจทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นได้ในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้การกัดกร่อนยังส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ในหลายประเทศทั่วโลก จากการประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของประเทศอุตสาหกรรมทั้งหมดพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3-4% ของ GDP ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ในปัจจุบัน หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญและมีใช้กันมากในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งานหม้อไอน้ำจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เนื่องจากสภาวะการใช้งานเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงและความดันสูง ด้วยเหตุนี้หม้อไอน้ำจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความเสียหาย ความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำมีสาเหตุหลักมาจากการกัดกร่อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมหม้อไอน้ำ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการกัดกร่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยป้องกันและกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการกัดกร่อน
และการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำไปใช้ในการทำงานได้
3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในเรื่องการกัดกร่อนและหม้อน้ำ
กลไกการกัดกร่อน
พื้นฐานทางปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและจลนศาสตร์ของการกัดกร่อน
หลักการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีต่าง ๆ
การตรวจสอบและการวิเคราะห์ปัญหาการกัดกร่อน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. หลักการทำงานของหม้อไอน้ำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัดกร่อนในหม้อน้ำ
ลักษณะของการกัดกร่อนชนิดต่าง ๆ ในหม้อน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ
การกัดกร่อนเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
การกัดกร่อนเนื่องจากการกัดเซาะ
การกัดกร่อนเนื่องจากสภาพความเป็นกรด
การกัดกร่อนเนื่องจากออกซิเจน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การกัดกร่อนเนื่องจากขี้เถ้า
การกัดกร่อนเนื่องจากการสูญเสียสภาพโลหะผสม
การแตกหักเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน
การแตกหักเนื่องจากความล้าร่วมกับการกัดกร่อน

คณะวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
• วศบ. เครื่องกล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• M.S. Manufacturing Engineering จาก The University of Southern California
• Ph.D. Materials Design and Engineering จาก The University of Nottingham
ผลงานและประสบการณ์
• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
• ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 70เรื่อง
• ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’ ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’
และ ‘การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ’
• ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ

วันที่จัด

30/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

03-30-31-การกัดกร่อนหม้อน้ำ2.pdf