รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4

วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม  2563    เวลา 9.00 – 16.00 น.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

เนื้อหา

 • ทบทวนการออกคานและพื้น
 • การออกแบบพื้นและบันได
 • ทดลองการออกแบบ และซักถามข้อสงสัยต่างๆ
 • ทบทวนการออกแบบเสา
 • ทบทวนการออกแบบฐานราก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
22-23 สิงหาคม 2563

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.    บรรยาย วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

โดย  รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

หมายเหตุ       พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ

 • การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
 • การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
 • งานวิจัยและงานวิศวกรรมโยธาที่เชี่ยวชาญ
 • การซ่อมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และ คอนกรีตอัดแรง
 •   การตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของ โครงสร้างอาคาร และ สะพาน
 • การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่จัด

22/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 21 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์
โทร 0-2184-4600 ต่อ510
อีเมลล์ :[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-4-update.pdf