รหัสอบรม:

การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างอย่างยั่งยืน
“ครบเครื่องเรื่องงานบำรุงรักษาและประเมินผลสมรรถนะสะพาน”
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลม โรงแรม เอสซี ปาร์ค
จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่าเฉพาะทางหลวง สะพานกว่า 10,000 ตัว จำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินผล (evaluation) การบูรณะ (rehabilitation) การทดสอบน้ำหนักบรรทุก (load test) รวมถึงเฝ้าสังเกตสุขภาพโครงสร้าง (structural health monitoring) เพื่อที่จะแน่ใจว่าโครงสร้างสะพานยังคงตอบสนองต่อสมรรถนะการใช้งานที่ได้รับการคำนวณออกแบบไว้หรือไม่ ?
การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างอย่างยั่งยืน มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางล่าสุดทางวิศวกรรมโครงสร้างที่ช่วยให้การวางแผนเพื่อทำการบูรณะโครงสร้างสะพานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีนำเสนอรูปแบบการวิบัติของสะพานและแนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรมโครงสร้างจากหน่วยงานที่หลากหลาย

สมัครเข้าร่วมคลิ๊กที่นี้ >> https://forms.gle/fxci6VCbKM6dyNT96

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

08.15 – 08.45 ลงทะเบียนและพิธีเปิดโครงการ
08.45 – 09.00 พิธีเปิดการสัมมนา
โดย ดร.มนตรี เดชาสกุลสม <รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม>
09.00 – 10.00 หัวข้อ ระบบโครงสร้างสะพานและกรณีศึกษาการวิบัติของสะพาน
(Bridge: Structural Systems and Failures (the case studies))
เนื้อหา ระบบโครงสร้างสะพาน องค์อาคารวิกฤติ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการวิบัติของสะพานในประเทศ และแนวทางป้องกันเชิงรุก!
วิทยากร ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง (break)
10.15 – 11.15 หัวข้อ การดำเนินการทางวิศกรรมโครงสร้างและการการประเมินผลเบื้องต้นเพื่อวางแผนบำรุงรักษาสะพาน
(Engineering Operation and Preliminary Evaluation for Rehabilitation Planning of Bridges)
เนื้อหา การเตรียมการเพื่อเข้าพื้นที่ การวางแผนการทดสอบ รูปแบบความเสียหาย การประเมินผลในห้องปฏิบัติการ การทดสอบแบบไม่ทำลาย และการวางแผนการบำรุงรักษาสะพาน
วิทยากร ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
เลขานุการคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.)
11.15 – 12.15 หัวข้อ การบูรณะและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานที่มีอยู่เดิม
(Rehabilitation and Strengthening of Existing Bridges)
เนื้อหา เทคนิควิธีการซ่อมแซม การเสริมกำลัง และการทดสอบน้ำหนักบรรทุกสะพานที่มีอยู่เดิม
วิทยากร ดร.พุทธิพงศ์ หะลีห์รัตนวัฒนา
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 3 สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน (lunch)
13.15 – 14.15 หัวข้อ การประเมินผลความปลอดภัยในการใช้สะพานภายหลังการได้รับผลกระทบที่เสี่ยงต่อการวิบัติ
(Safety Evaluation of Bridge attacked by Abnormal Events)
เนื้อหา การประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักทุกสะพานกรณีประสบปัญหาในกรณีรายแรงต่าง ๆ เช่น การกระแทก ไฟไหม้และแผ่นดินไหว การทำแฟกเตอร์กำหนดอัตรา (rating factors) การทวนสอบด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์
วิทยากร ดร.สุกิจ ยินดีสุข
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
14.15–14.30 พักรับประทานอาหารว่าง (Break)
14.30 – 15.30 หัวข้อ เทคโนโลยีในการตรวจวัดสมรรถนะของสะพานในเชิงคุณภาพการก่อสร้างและเชิงพฤติกรรม
(Bridge Assessment Technologies for Quality Control in Construction and Structural Behaviors)
เนื้อหา การตรวจสอบขนาดทางมิติของสะพานเพื่อประเมินคุณภาพการก่อสร้างด้วยระบบ LiDAR รวมถึง การตรวจวัดการตอบสนองของสะพานด้วยการวัดการเคลื่อนที่แบบไม่สัมผัสจากระยะไกลด้วยระบบ Sampling Moire Camera
วิทยากร ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ
กรรมการผู้จัดการ Resolution Engineering Co., Ltd.
15.30 – 16.30 หัวข้อ การตรวจประเมินและเฝ้าติดตามสมรรถนะของโครงสร้างสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด
(Evaluation and Structural Health Monitoring of Bridges under Over-Limit Trucks)
เนื้อหา เทคนิคการเฝ้าติดตามสุขภาพ การเผ้าติดตามสุขภาพของโครงสร้างในระยะยาวภายใต้รถบรรทุกเกินพิกัด
วิทยากร ดร.พงษ์ศักดิ์ วิวัฒน์โรจนกุล
เลขานุการ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
16.30 – 16.45 พิธีปิดโครงการ

คณะวิทยากร

ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

เลขานุการคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.)

ดร.พุทธิพงศ์  หะลีห์รัตนวัฒนา

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 3 สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ดร.สุกิจ ยินดีสุข

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และกรรมการผู้จัดการ Resolution Engineering Co., Ltd.

ดร.พงษ์ศักดิ์ วิวัฒน์โรจนกุล

เลขานุการ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วันที่จัด

30/11/2022

สถานที่จัด

โรงแรม เอสซี ปาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วิศวกร 2. ผู้คุมงาน 3. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 4.ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 พ.ย. 65
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม : 02-184-4600-9 ต่อ 538
โทรสาร : 02-184-4662 E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นผับ-ครบเครื่องเรื่องงานบำรุง.pdf