รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง
ปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องใช้ Tower Crane ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 พ.ศ.2563
ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

และกฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564รุ่นที่ 1
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

**เลื่อนยังไม่มีกำหนด**

เดิมอบรมวันที่ 30 ตุลาคม 2564

สมัครอบรมคลิก https://forms.gle/MErqBUCdEiNqiy4x8

หลักการและเหตุผล:
แนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 67 พ.ศ.2563 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
แนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 67 และแนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 เข้าระบบ ZOOM
09:00 – 16.00
 แนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 67 พ.ศ.2563 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
 แนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564
16.00  ทำแบบทดสอบหลังอบรม
 ถาม-ตอบ
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 พักเบรค
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 – 14.45 พักเบรค

คณะวิทยากร

อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด
 ผู้เชี่ยวชาญด้านทาวเวอร์เครน(Tower Crane) และเดอร์ริคเครน (Derrick Crane)
 รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
 สามัญวิศวกรเครื่องกล

วันที่จัด

30/10/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความสนใจทั่วไป/วิทยากรปั้นจั่น/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร