รหัสอบรม:

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร Infographic
ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส”
รุ่นที่ 1

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/8v1uRwkCGRgqsrJB8

หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

หลักการและเหตุผล:
ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร จำเป็นต้องมีการนำเสนอข้อมูลให้กระชับ ได้ใจความ ให้เป็นที่น่าสนใจ ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนางานให้สอดคล้อง ด้วยเทคนิค วิธีการ และประเมินเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ อีกทั้งยังต้องติดตามผลงานได้ ด้วยเหตุนี้ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ infographic กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม สำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
หลักสูตรนี้ จึงได้รวบรวมความรู้พื้นฐาน การใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับการบริหารจัดการงานด้าน infographic ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยการแนะนำแนวทางในการออกแบบและลงมือปฏิบัติจริงจนได้ตัวอย่างผลงาน รวมถึงวิธีการการตัดต่อภาพ เทคนิคภาพ และเทคนิคการโปรยอักษรอีกด้วย
ทางคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์องค์กร Infographic ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กร และเป็นแนวทางปรับประยุกต์ใช้ เพื่อการทำงานอื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
– เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรหลากหลายด้วยเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสม
– เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน infographic
– เพื่อเรียนรู้ วิธีการการตัดต่อภาพ เทคนิคภาพ รวมถึงเทคนิคการโปรยอักษร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– ได้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
– ได้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรหลากหลายด้วยเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสม
– ได้ผลงาน infographic
– ได้เทคนิคตัดต่อภาพ เทคนิคภาพ รวมถึงเทคนิคการโปรยอักษร

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
30 กันยายน 2564

08.30 – 09.00
09:00 – 16:00
เข้าห้อง ZOOM
ความรู้พื้นฐาน infographic
กราฟิกที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละรูปแบบ
ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ด้วยภาพ
ลิขสิทธิ์ภาพ
แหล่งภาพและฟอนต์ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
การคัดลอกข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ
ทฤษฎีการใช้สี
งานแต่งภาพ
งานตัดต่อภาพ
งานตัวอักษร
ตัวอย่างงาน infographic สำหรับ โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, โปสเตอร์ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
workshop ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์
การสร้างสรรค์งาน infographic ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
การรีทัชภาพเบื้องต้นด้วย Gimp
การครอปภาพด้วย Gimp
การตกแต่งภาพด้วย Gimp
การนำไฟล์ infographic ออนไลน์ที่สนใจ มาแก้ไขด้วย Inkscape
workshop ผสมผสานระหว่างเครื่องมือออนไลน์กับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

***หมายเหตุ โครงร่างหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
คุณภาณุภณ
พสุชัยสกุล
** 10.30-10.45 และ 14.30-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล

วิทยากร บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด

ผู้จัดรายการวิทยุ FM 101 วันพุธ 06.30-07.00 น.
วันเสาร์ 11.00-12.00 น.

วิทยากรด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทดแทน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยากรด้านจัดทำบัญชีราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

วันที่จัด

30/09/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

infographic-รุ่นที่-1.1-1.pdf