รหัสอบรม:

                                หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน

เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ”

หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่  8

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

*** รับจำนวน จำกัดเพียง 20 ท่าน ***

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**


หลักการและเหตุผล

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นหากระบบดับเพลิงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือผู้ดูแลระบบฯ มีความเข้าใจและรักษาอุปกรณ์ให้ได้คุณภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การอบรมจึงมุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากระบบอุปกรณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะความชำนาญสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบฯ

การอบรมนี้ผู้เข้ารับอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำกับอุปกรณ์จริง ทั้ง 3 ระบบสำคัญ ได้แก่ ระบบท่อเปียก (Wet System), ระบบท่อเปิด (Deluge System) และระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-action System) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร EIT STAMP วสท. วุฒิบัตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฯ และดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา วิศวกรหรือผู้ดูแลอาคารควรเข้าอบรมในครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมรับทราบข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงาน และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบดับเพลิงด้วยน้ำทั้ง 3 ระบบสำคัญ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถตรวจเช็คความผิดปกติ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ และทำการทดสอบระบบให้มีความพร้อมใช้งานได้ปกติ
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถดูแล รักษาอุปกรณ์ให้ระบบฯ มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ ร่วมกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ ได้ถูกต้อง

 กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกร/ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล/ ผู้ตรวจสอบอาคาร/ ช่างประจำอาคาร/ ผู้สนใจในระบบดับเพลิง (Fire Protection System)
  • รวมทั้งผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการตรวจสอบ ทดสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำกับระบบอุปกรณ์จริงทั้ง 3 ระบบสำคัญเพื่อนำไปต่อยอดสู่การทำงานเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

 ภาคทฤษฎี (มาตรฐาน)

09.00 –10.20 น.    1. ความรู้พื้นฐานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
– ข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
– ประเภทของพื้นที่ครอบครอง

2. หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
– อุปกรณ์ของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
– ประเภทของระบบดับเพลิงด้วยน้ำและหลักการทำงาน
– ระบบท่อเปียก (Wet System)
– ระบบท่อเปิด (Deluge System)
– ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-action System)
– ประเภทของหัวกระจายน้ำอัตโนมัติและหลักการทำงาน

10.20 – 10.30 น.  พัก (ชา-กาแฟ)

ภาคปฏิบัติ 1_เพื่อให้ทราบถึงหลักการทำงานและการรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงด้วยน้ำทั้ง 3 ระบบ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

10.30 – 12.00 น.   1. ตำแหน่งของวาล์วระบบดับเพลิงด้วยน้ำในสภาพพร้อมใช้งาน 2. การทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
3. การตรวจสอบความผิดปกติภายนอกและภายในของชุดระบบวาล์ว
4. ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข
5.การซ่อมบำรุง

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหาร

ภาคปฏิบัติ 2_เพื่อให้สามารถเตรียมระบบดับเพลิงด้วยน้ำทั้ง 3 ระบบ ให้มีความพร้อมใช้งาน และแก้ไขปัญหาจากชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัยได้ด้วยตัวเอง

13.00 – 17.45 น.   1. ตำแหน่งของวาล์วระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. การทดสอบการทำงาน
– การรีเซตวาล์ว
– การทดสอบ Main Drain Test
– การทดสอบ Alarm Test
– การทดสอบ Water Level and Low-Air Alarm Test
– การทดสอบ Partial Operational Trip Test
– การทดสอบ Full Operational Trip Test
3. การซ่อมบำรุง
– การเปลี่ยน Clapper Seal
– การเปลี่ยน Clapper Assembly
– การเปลี่ยน Cover Plate Gasket
– การทำความสะอาด Cartridge, Priming Manifold และ Filter ต่างๆ
4. จำลองเหตุการณ์ และการแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ
5.ทำการทดสอบ
6.สรุปผลการอบรม

14.30 – 14.45 น.  พัก (ชา-กาแฟ)

17.45 – 18.15 น.   มอบวุฒิบัตร  EIT Stamp วสท.

คณะวิทยากร

20 พฤศจิกายน 2563

นายอภิวุฑ  คำนวณกิจ

victaulic company

วันที่จัด

20/11/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร/ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล/ ผู้ตรวจสอบอาคาร/ ช่างประจำอาคาร/ ผู้สนใจในระบบดับเพลิง (Fire Protection System)

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สราญรัตน์ พงษ์ต้น โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 504 อีเมล [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯเรื่องระบบดับเพลิงด้วนน้ำ-รุ่น-7-8-New.pdf