รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า  รุ่นที่ 4
(Basic Electrical for non-electrical engineer)

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/6VAD1V36bb551kzj8

 หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ถึงชนิดของไฟฟ้า ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานด้านไฟฟ้า และแบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน ให้กับบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น

หัวข้ออบรม
– ไฟฟ้าคืออะไร
– ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
– กฎของโอห์ม
– วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
– ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า
– เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
– แบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
30 สิงหาคม 2565

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM

09.00 – 16.00  น.        บรรยายพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
– ไฟฟ้าคืออะไร
– ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
– กฎของโอห์ม
– วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
– ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า
– เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
– แบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน

16.00 น.                    ถามตอบ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

อ.วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์
  • ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรที่ปรึกษา/วิทยากร
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัยการอบรมการบรรยายวิชาการ

วันที่จัด

30/08/2022

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรทุกสาขา
ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), ระดับวิชาชีพ, ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร
และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

flyer-basic-รุ่น4-ออนไลน์.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร