รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า  รุ่นที่ 5
(Basic Electrical for non-electrical engineer)

วันที่  21  มีนาคม  2566
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/Q7MK3bPQrkcYZmcn6

 หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ถึงชนิดของไฟฟ้า ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานด้านไฟฟ้า และแบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน ให้กับบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น

หัวข้ออบรม
– ไฟฟ้าคืออะไร
– ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
– กฎของโอห์ม
– วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
– ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า
– เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
– แบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
21 มีนาคม 2566

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 16.00  น.        บรรยายพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
– ไฟฟ้าคืออะไร
– ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
– กฎของโอห์ม
– วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
– ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า
– เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
– แบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน

16.00 น.                    ถามตอบ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

อ.วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์
  • ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรที่ปรึกษา/วิทยากร
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัยการอบรมการบรรยายวิชาการ

วันที่จัด

21/03/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรทุกสาขา
ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
ช่างซ่อมบำรุง
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายบริการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ระดับวิชาชีพ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับบริหาร
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

flyer-basic-รุ่น5-Onsite-1.pdf