รหัสอบรม:

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาคลิก https://forms.gle/1pGzBEsVdNNYrZCH7

ฟรีสัมมนาออนไลน์ วิศวกรรมอาคารในสถานการณ์ Covid 19

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 15.00-18.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประเด็นการสัมมนา

ผลกระทบในการทำงาน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงมีแนวทางหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติ

ชวนคุย.. โดย​ คุณบุษกร​ แสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย​

วิทยากรรับเชิญ

อาจารย์พิชญะ  จันทรานุวัฒน์  นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

อาจารย์จักรพันธ์  ภวังคะรัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบริหารจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์​ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาจารย์ปิติ  อนนตพันธ์ นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร TFMA

อาจารย์กิตติคุณ  คชเสนี อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร TFMA

 

รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่  คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510  E-mail: [email protected]

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

30/07/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

250 คน (จำนวนที่ว่าง 250 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร