รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ  รุ่นที่ 4 (PDU 9 หน่วย)

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวลา  09.00 – 16.30  น.  ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันระบบปรับอากาศเป็นระบบที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในบ้านเรือน  อาคารพาณิชย์  สำนักงาน  โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  ซึ่งระบบปรับอากาศมีสัดส่วนการใช้พลังงานค่อนข้างสูงในกลุ่มของอาคารและในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท   พลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศส่วนมากจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก  นอกจากนี้เนื่องจากระบบปรับอากาศยังประกอบไปด้วยส่วนประกอบอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่  เครื่องอัดไอ  เครื่องสูบน้ำ  เครื่องส่งลมเย็น หอระบายความร้อน ฯลฯ  จึงทำให้มาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศจึงมีความหลากหลาย

ดังนั้น การเข้าใจถึงหลักการพื้นฐาน หลักการทำงาน และเทคนิคการตรวจวัดต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถนำมาตรการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประเมินได้อย่างแม่นยำและใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อสามารถทำไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการปฏิบัติจริงต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบทำความเย็นในการปรับอากาศ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจถึงมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ รวมถึงการประเมินมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
09.00 -12.00 น.

 –   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำความเย็นและการปรับอากาศ

โดยเน้นหลักการพื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงาน

–    การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบปรับอากาศ

–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบปรับอากาศ โดยเน้นไปที่หลักการทำงานพื้นฐานและ

ข้อจำกัดต่าง ๆ ของอุปกรณ์

13.00-16.30 น.

–    แนะนำมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ได้แก่ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับใช้เทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น

–    การประเมินผลประหยัดจากมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

–    แนะนำมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ (ต่อ)

–           การประเมินผลประหยัดจากมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (ต่อ)

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น.  และเวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติน แตงเที่ยง

ปัจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

30/05/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปที่เคยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
และสนใจการนำมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศไปประยุกต์ใช้

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 520
โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-เพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงาน-รุ่น-4.pdf