รหัสอบรม:

การสัมมนาเรื่อง
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 19
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562
เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการสูง และวิธีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในแง่จำนวนคนและเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก นอกจากผู้เกี่ยวข้องจะระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว การจัดทำประกันภัยโครงการแบบ C.A.R. (Contractor’s All Risks) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างควรจะทราบในรายละเอียดของกรมธรรม์แบบ C.A.R. ว่าในการซื้อประกันควรที่จะเลือกซื้อประกัน C.A.R. อย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ในการประกันภัยแบบ C.A.R. จนถึงระดับเข้าใจการเลือกซื้อประกันภัยแบบ C.A.R. รวมถึงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถเรียกร้องการชดใช้จากบริษัทประกันภัยได้อย่างถูกต้อง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัยจึงได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากว่า 30 ปี มาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยก่อสร้าง การอ่านสัญญา การทำสัญญา ข้อจำกัดของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึง การซื้อ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกินอุบัติเหตุ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา
เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

วิทยากร
คุณทัศน์ชัย บัณฑิตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด
อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
30 เม.ย.62

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น. – ประกันภัยในสายตาของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย – ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
 คุณลักษณะหรือธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัย – ความเข้าใจเบื้องต้นที่สำคัญยิ่งก่อนซื้อประกันภัย
 การจัดการเกี่ยวกับประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือของบริษัทผู้รับเหมา – ข้อจำกัดกรมธรรม์รายปีของผู้รับเหมาลิฟต์ที่มีประกันภัยไว้เฉพาะอยู่แล้ว
 ทำไมผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม – แง่กฎหมายบางข้อที่ควรทราบ
 ข้อจำกัดของกรมธรรม์มาตรฐานกับลักษณะประมูลงาน – สิ่งที่ต้องเรียนรู้
 บทบาทของผู้ออกแบบก่อสร้าง (Designer) กับผลกระทบที่มีต่อกรมธรรม์
10.30-10.45 น. พักดื่มน้ำชา-กาแฟ
10.45-12.00 น.  บทบาทของวิศวกรที่ปรึกษา (Engineering Consultant) กับผลกระทบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม)
 วิธีซื้อประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา
 กรมธรรม์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยที่ดีมีข้อพิจารณา (Criteria) อย่างไร ?
 สัญญาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาในแง่ของประกันภัย และการลดความเสี่ยงของผู้ออกแบบก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา
 องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย
 วิธีการคิดเบี้ยประกันภัย – ประกันภัยเต็มมูลค่าเมื่อเริ่มโครงการหรือค่อยๆ ทยอยเพิ่มมูลค่า
 คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.15 น.  คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works Insurance) (ต่อ)
 ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของประกันภัยทุกชนิดอยู่ที่ใด – สิ่งที่ท่านต้องใส่ใจ
 การมีกรมธรรม์ประกันภัยกับการซื้อความคุ้มครองประกันภัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
 กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นอันเดียวกันหรือไม่?
 เครื่องมือ เครื่องจักรก่อสร้าง (Contractors’ Plant & Equipment –CPE) – ประกันภัยอย่างไรไม่ให้มีปัญหา?
15.15-15.30 น. พักดื่มน้ำชา-กาแฟ
15.30-16.15 น.  แนวความคิดที่ถูกต้องในการซื้อประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ
 กรณีศึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม) โดยจะเน้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไปสู่ทฤษฎี
 ปัญหา (ถ้ามี)
16.15-18.00 น.  วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 บริษัทประกันภัยคิดอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 ความหมายและบทบาทของผู้สำรวจภัย (Surveyor) และผู้ประเมินความเสียหาย (Adjuster)
 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 ข้อกฎหมายที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 การระงับข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

คุณทัศน์ชัย บัณฑิตกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด
อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

วันที่จัด

30/04/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 29 เม.ย. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ ทองจูด
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 510
โทรสาร.02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ร่างก่อสร้างเสี่ยงภัย-รุ่นที่-19.pdf