รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 1
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/HvpV6aC6pb482MEy8

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

หลักการและวัตถุประสงค์ของการอบรม
ใช้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทตรวจสอบและทดสอบ พิจารณาออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบและตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานถังเก็บและน้ำมันเชื้อเพลิง ครบวาระการใช้งานของสถานีบริการ สถานที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน และช่างทดสอบ ช่างซ่อมบำรุงและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับน้ำมัน

อัตราค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารการบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

  • สมาชิก วสท.                  2,500            บาท/ท่าน
  • บุคคลทั่วไป                    3,000            บาท/ท่าน

**พิเศษ สมัครอบรมคู่กับหลักสูตร “การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวฯ” 29 เม.ย. 66 ลดทันที 500 บาท**

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
30 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 16.00 น.

  1. 1. กฎกระทรวงพลังงานการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ2560 กรมธุรกิจพลังงาน

1.1 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สถานีบริการน้ำมันและข้อกำหนดมาตรฐาน

1.2 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ถังขนส่งน้ำมันและข้อกำหนดมาตรฐาน

1.3. การตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวตั้ง

1.4 การตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก

1.5 การตรวจสอบตามกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.2560

1.6 กฎกระทรวงการควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550

1.7 กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.2556
16:00 – 16:30 น.
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

นายพิชญุตม์ ปวารณา

• สามัญวิศกรเครื่องกล
• อนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

30/04/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน และช่างทดสอบ ช่างซ่อมบำรุงและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับน้ำมัน

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง-รุ่น-1-2566-new-1.pdf