รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่ 

หรือที่ลิ้งค์  https://docs.google.com/forms/d/1vMpY_6jstcHbQIkwX2Qrs9M5JwvBJVhJOMQCWssCLX4/edit

การอบรมเรื่อง “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา” รุ่นที่ 2
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดทำ TOR หรือ การจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา เป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจ ที่ผู้จัดทำ TOR ต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น ความสำคัญของ TOR สำคัญมากต่อคุณภาพของผลงานที่ได้จากผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องชัดเจน และกำหนดประเด็นต่างๆ ที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ยิ่งมีความชัดเจนเพียงใดยิ่งทำให้การคัดเลือกผู้รับจ้างได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนของสัญญาจ้าง

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อการพัฒนาภารกิจให้ตรงกับความจำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำ TOR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีคู่มือ เกี่ยวกับการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ
1.3 เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ

 

**โปรดอ่าน** สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
กรณีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ผู้เข้าอบรมสามารถนําใบเสร็จ
ไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี
(สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร โทรศัพท์ 1303)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การเขียน TOR ในการจ้างงาน เช่น จ้างที่ปรึกษา จ้างผู้บริหารโครงการ
จ้างบริหารทรัพย์สินฯ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กรณีศึกษา TOR ที่ดีและนำไปใช้งานประสบความสำเร็จไม่เกิดปัญหา
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กรณีศึกษา TOR ที่เขียนแล้วเกิดปัญหาในการนำไปใช้งาน

คณะวิทยากร

คุณพัฒนะ จงถาวรสถิตย์

ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

คุณบรรพต สุระมานะ

ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จำกัด

วันที่จัด

09/07/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]
Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร