รหัสอบรม:

เลื่อนอบรมไปเดือนกันยายน 2564

การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่ 2

(Key elements in construction engineering)

ระหว่างวันเสาร์ที่ 19  และวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564  

ณ เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่าหลักการในการก่อสร้างเป็นพื้นฐานและสิ่งสำคัญที่วิศวกร ผู้คุมงาน และผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้และเข้าใจให้เป็นอย่างดี เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการที่หน้างานให้สั้นลง นอกจากนี้ยังสามารถจะช่วยลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานของช่างก่อสร้าง (Human Error) อันเป็นการบูรณาการงานก่อสร้างเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่เจ้าของงานอย่างสูงสุด

อย่างไรก็ดี ปัญหาและอุปสรรคของวิศวกรโยธาในการก่อสร้างนั้นมีมากมาย อาทิ ปัญหาจากการทำงานดิน การขุด การถม เสาเข็ม การวิบัติของโครงสร้างชั่วคราว ตลอดจนปัญหาจากเทคนิคก่อสร้างต่างๆ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ทางคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา จึงได้กำหนดจัดหลักสูตรการอบรมนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ วิศวกร  ผู้คุมงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดประสบการณ์ ให้สามารถดำเนินการก่อสร้างงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนคลิ๊ก >>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TlfKp8LubwXgyIQXjQ0iR7FRH7WRMQVi22ZIx5ZQ29E/edit?usp=sharing

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30 – 09.00 น.           ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.30 น.           การอ่านผลข้อมูลดิน พฤติกรรมที่สำคัญของดิน

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข

เวลา 10.30 – 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.00 น.           ความเค้นในดิน  surcharge การคำนวณที่สำคัญเกี่ยวกับงานดิน

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข

เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.           การทำงานเกี่ยวกับเสาเข็ม กำลังของเสาเข็ม

โดยวิทยากร ผศ.ดร. ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี

เวลา 14.30 – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.00 น.           เทคนิคการตรวจสอบ ทดสอบเสาเข็ม และการแก้ไขปัญหาเสาเข็ม

โดยวิทยากร ผศ.ดร. ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี

เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30 – 09.00 น.           ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.30 น.           รายละเอียดการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้างมีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์

และข้อควรระวังระหว่างการก่อสร้าง

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

เวลา 10.30 – 10.45 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 10.45 – 12.00 น.           ความเสียหายของโครงสร้างลักษณะต่างๆ เนื่องการก่อสร้างที่ไม่ดี หรือแรงที่ไม่ได้ออกแบบ

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.           ข้อแนะนำในการควบคุมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ

เวลา 14.30 – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.00 น.           ข้อแนะนำในการควบคุมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ

คณะวิทยากร

หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่1(Key elements in construction engineering)
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข
  4. ผศ.ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี

วันที่จัด

19/06/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกร 2. ผู้คุมงาน 3. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 4.ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 18 มิ.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 520
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร