รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การตรวจประเมินและบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ในกรรมการสาขาโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 

ที่มาของปัญหา

เมื่อโครงสร้างมีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องมีการตรวจเมินสุขภาพของโครงสร้าง โดยผลที่ได้จะนำไปสู่การวางแผนในการบำรุงรักษาโครงสร้างให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวต่อไป ในโครงการนี้เป็นการนำเสนอวิธีในการตรวจประเมินสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) รูปแบบต่าง ๆ ทั้งสนามบิน ทางหลวง สะพานเหล็ก รวมถึงอาคารสูง ซึ่งผลที่ได้จากการเข้าสัมมนาจะทำให้ทราบถึงเทคนิคที่เป็นปัจจุบันในการตรวจสอบสมรรถนะของโครงสร้าง และทราบแนวทางในการซ่อมแซมหรือเสริมกำลังต่อไป

 

รายละเอียดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564

08.45-08.45 น.        พิธีเปิดการสัมมนา

                            โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท.

08.45-10.00 น.        การตรวจประเมินและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นผิวอากาศยาน

                                 (Evaluation and Maintenance of airfield pavement structures)

                                 ความสำคัญของการตรวจประเมินของผิวทางอากาศยาน การตรวจประเมินขั้นต้น เครื่องมือทดสอบ            วิธีการทดสอบ และการแปลผลการทดสอบ

                                 วิทยากร:  รศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน  มทร.ธัญบุรี

10.00-10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

10.15-11.45 น.            การตรวจประเมินและเฝ้าติดตามสมรรถนะของโครงสร้างสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด

                                 (Evaluation and Structural Health Monitoring of Bridges under Over-Limit Trucks)

                                 การทดสอบน้ำหนักบรรทุกสถิตและพลวัติของสะพาน การเฝ้าติดตามสุขภาพของโครงสร้างใน

                                 ระยะยาวภายใต้รถบรรทุกเกินพิกัด การทำแฟกเตอร์อันดับ (rating factors) การทวนสอบด้วย

                                 ไฟไนต์เอลิเมนต์

                                 วิทยากร:  ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.45-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00-14.15 น.            เทคโนโลยีในการตรวจวัดสมรรถนะของสะพานในเชิงคุณภาพการก่อสร้างและเชิงพฤติกรรม                    (Bridge Assessment Technologies for Quality Control in Construction and                           Structural Behaviors)

                                 การตรวจสอบขนาดทางมิติของสะพานเพื่อประเมินคุณภาพการก่อสร้างด้วยระบบ LiDAR รวมถึง การ          ตรวจวัดการตอบสนองของสะพานด้วยการวัดการเคลื่อนที่แบบไม่สัมผัสจากระยะไกลด้วยระบบ                     Sampling Moire Camera

                                 วิทยากร:  ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

กรรมการผู้จัดการ Resolution Engineering Co., Ltd.

14.15-14.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

14.30-16.00 น.            การตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัวในระยะยาวของคอสะพานและการซ่อมด้วยการใช้ expanded                  polystyrene foam เป็นวัสดุเบาในการซ่อมแซม

                                 (Long Term Monitoring of Bridge Approach Structure Settlement and Repairing                   by using Expanded Polystyrene Foam as Light Weight Material)

                                 สาเหตุการทรุดตัวและการตรวจวัดการทรุดตัวของคอสะพาน เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมเทคนิค             ธรณี กรณีศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของคอสะพานในระยะยาว กรณีศึกษาการปรับปรุงคอสะพานที่        ทรุดตัวโดยใช้วัสดุเบา EPS Foam

                                 วิทยากร:  รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว

สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

รายละเอียดกำหนดการ

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564

08.45-08.45 น.        พิธีเปิดการสัมมนา

                            โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท.

08.45-10.00 น.        การตรวจประเมินและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นผิวอากาศยาน

                                 (Evaluation and Maintenance of airfield pavement structures)

                                 ความสำคัญของการตรวจประเมินของผิวทางอากาศยาน การตรวจประเมินขั้นต้น เครื่องมือทดสอบ            วิธีการทดสอบ และการแปลผลการทดสอบ

                                 วิทยากร:  รศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน  มทร.ธัญบุรี

10.00-10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

10.15-11.45 น.            การตรวจประเมินและเฝ้าติดตามสมรรถนะของโครงสร้างสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด

                                 (Evaluation and Structural Health Monitoring of Bridges under Over-Limit Trucks)

                                 การทดสอบน้ำหนักบรรทุกสถิตและพลวัติของสะพาน การเฝ้าติดตามสุขภาพของโครงสร้างใน

                                 ระยะยาวภายใต้รถบรรทุกเกินพิกัด การทำแฟกเตอร์อันดับ (rating factors) การทวนสอบด้วย

                                 ไฟไนต์เอลิเมนต์

                                 วิทยากร:  ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.45-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00-14.15 น.            เทคโนโลยีในการตรวจวัดสมรรถนะของสะพานในเชิงคุณภาพการก่อสร้างและเชิงพฤติกรรม                    (Bridge Assessment Technologies for Quality Control in Construction and                           Structural Behaviors)

                                 การตรวจสอบขนาดทางมิติของสะพานเพื่อประเมินคุณภาพการก่อสร้างด้วยระบบ LiDAR รวมถึง การ          ตรวจวัดการตอบสนองของสะพานด้วยการวัดการเคลื่อนที่แบบไม่สัมผัสจากระยะไกลด้วยระบบ                     Sampling Moire Camera

                                 วิทยากร:  ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

กรรมการผู้จัดการ Resolution Engineering Co., Ltd.

14.15-14.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

14.30-16.00 น.            การตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัวในระยะยาวของคอสะพานและการซ่อมด้วยการใช้ expanded                  polystyrene foam เป็นวัสดุเบาในการซ่อมแซม

                                 (Long Term Monitoring of Bridge Approach Structure Settlement and Repairing                   by using Expanded Polystyrene Foam as Light Weight Material)

                                 สาเหตุการทรุดตัวและการตรวจวัดการทรุดตัวของคอสะพาน เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมเทคนิค             ธรณี กรณีศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของคอสะพานในระยะยาว กรณีศึกษาการปรับปรุงคอสะพานที่        ทรุดตัวโดยใช้วัสดุเบา EPS Foam

                                 วิทยากร:  รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว

สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยากร

วันที่จัด

03/09/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท. (สอนออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การตรวจประเมินและบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน_rev3.pdf