รหัสอบรม:

 

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ   รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่  6-7 มิถุนายน 2561
ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4  อาคาร วสท.จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

******ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ หน่วยพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกร

(CPD/PDU 18 หน่วย)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบพลังงาน  โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบตามประกาศกรมฯ  ซึ่งมีคุณสมบัติ ประการหนึ่ง คือ  ต้องมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542  และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551  กำหนดเป็นงานการตรวจสอบในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล   ทำให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (การจัดการพลังงาน) แทน  จึงเห็นควรให้จัดแนะแนวการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  และเตรียมความพร้อมในความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแนะแนวการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ   เพื่อทบทวนความรู้ในด้านพลังงานโดยละเอียด
 2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการในการพิจารณาการตรวจสอบพลังงาน

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
6 มิถุนายน 61

08:30 – 09:00 น.      ลงทะเบียน

09:00 – 12:00 น.      ·พรบ. วิศวกร

 • กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

วิทยากรโดย              นายชัชวาลย์   คุณค้ำชู

12:00 – 13:00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30 น.       ·แนะนำการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

 • หลักเกณฑ์ การยื่นเอกสาร
 • หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลงาน
 • การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
  วิทยากรโดย              นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์
7 มิถุนายน 61

09:00 – 12:00 น.         ·วิธีการตรวจสอบด้านการจัดการพลังงาน

 • กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน

และมาตรฐาน ISO 50001

 • การเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานที่ดี
 • ความรู้ ทฤษฎีพลังงาน

วิทยากรโดย                 นายหนึ่ง  กลับทวี

12:00 – 13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30 น.         ·ความรู้ทฤษฎีด้านเครื่องกลและไฟฟ้า

วิทยากรโดย                 นายศุภชัย   ปัญญาวีร์   และคณะ

คณะวิทยากร

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
นายหนึ่ง กลับทวี
นายศุภชัย ปัญญาวีร์

วันที่จัด

06/06/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ม.ค. 61
สมาชิก บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-เตรียมความพร้อม-รุ่น10.pdf