รหัสอบรม:

การอบรม การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 14

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล

“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

          คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” ขึ้นวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
28-06-2561

08.30-09.00              ลงทะเบียน

09.00-10.00              วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างเหล็กและการใช้งาน

บรรยายโดย นายสุทธิสร  สุทธิไชยากุลบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

10.00-10.15              รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15              การทบทวนการออกแบบโครงสร้างเหล็กขององค์อาคารรับแรงดึง แรงดัด แรงอัด

บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.15-13.15              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.15              วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างเหล็กและการใช้งาน

บรรยายโดย นายมาโนชณ์ ทะปะละบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

14.15-14.30              รับประทานอาหารว่าง

14.30-16.30              การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นเบื้องต้น

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29-06-2561

09.00-11.00              การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว และแรงลม

บรรยายโดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

11.00-11.15              รับประทานอาหารว่าง

11.15-12.15              การเตรียมชิ้นงานโครงสร้างเหล็กให้ได้มาตรฐาน (Fabrication)

โดย คุณกานต์ พงษ์นุ่มกุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

12.15-13.15              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.30              มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กและข้อพิจารณาต่างๆในการออกแบบ

บรรยายโดย พันเอก ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

14.30-14.45              รับประทานอาหารว่าง

14.30-16.30             ตัวอย่างการออกแบบอาคารเหล็ก 4 ชั้น

บรรยายโดย พันเอก ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

30-06-2561

09.00-10.30 น.           การออกแบบแบบค้ำยันเหล็กเบื้องต้น

บรรยายโดยอาจารย์วัฒนพงศ์  หิรัญมาลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น.           การออกแบบเพื่อเสถียรภาพของโครงสร้าง

บรรยายโดย ดร.ชัยชาญ  สุทธิกานต์

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           การออกแบบข้อต่อเบื้องต้น

บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.30-14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.           การออกแบบข้อต่อเบื้องต้น(ต่อ)

บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
นายสุทธิสร สุทธิไชยากุล

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายมาโนชณ์ ทะปะละ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณกานต์ พงษ์นุ่มกุล

 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

พันเอก ผศ. ดร. ณัฐพร นุตยะสกุล

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.ชัยชาญ สุทธิกานต์

วิทยากรอิสระ

ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

28/06/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้ออกแบบ และบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 มิ.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ ฝ่ายโครงการ วิชาการ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

steel-sturctur-14.pdf