รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนน. หากการผูกรัดไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอแล้ว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนนได้ รวมไปถึงวัสดุ/สินค้าที่บรรทุกอาจได้รับความเสียหาย นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งเวลา และทรัพย์สิน.
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง หลักสูตรนี้จะเป็นแนวทางในการปฎิบัติในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

• เป็นแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย ตามหลักสากล
• เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสากล
• เป็นแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดัน การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 6 ตุลาคม 2561

08:30 – 09:00 น.     ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
• ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นและตัวอย่างการรัดสินค้าผิดวิธี
• ตำแหน่งการวางสินค้าบนรถบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัย
• การยกและการวางสินค้าบนรถบรรทุก
• เทคนิคการรัดสินค้าแบบ (Tie-Down) แรงเสียดทาน มุมรัด การยืดตัว จำนวนการรัด
• เทคนิคการยึดสินค้าแบบ (Direct) มุมรัด ตำแหน่งการรัด จำนวนการรัด
• อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการผูกรัด (Load Restraint Equipment)
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
• การตรวจสอบการรัดสินค้าก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง
• ป้ายบ่งชี้ต่างๆ(International Cargo Symbols and Signs)
• การรัดสินค้าแบบเหลี่ยม เช่น Packs and Pallets
• การรัดสินค้าแบบทรงกลม เช่น Rolls, Reels, Coils, Drums
• การรัดสินค้าแบบทรงยาวเช่น Pipes, Tubes, Logs, Rods, Bars and Billets
• การรัดสินค้าขนาดใหญ่เช่น รถขุดตีนตะขาบ รถเครนล้อยาง
• การคำนวณเบื้องต้นเกี่ยวกับการผูกรัด เช่น
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน องศาที่ผูกรัดมีผลต่อแรงดึง สัดส่วนความกว้างและความสูงของสินค้า จำนวนเส้นที่ต้องผูกรัด

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2
นายประวิทย์ โตรฐาน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ จำกัด
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

นายณรงค์ศักดิ์ ดับทุกข์

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากร บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายงานเช่า บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

วันที่จัด

06/10/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-06-อนุยกหิ้ว-เทคนิคผูกรัด2.pdf