รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมเรื่อง

“ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร

วัตถุประสงค์ส่งเสริม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญ ผู้ยื่นขอเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการยื่นผลงาน ปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจำนวนมาก คณะกรรมการสถาบันวิศวพัฒน์ จึงมีความประสงค์ให้มีการจัดการอบรมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชา Structural Engineering, Geotechnical Engineering และ Construction Engineering  เพื่อความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
  2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
  3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
1 กุมภาพันธ์ 2561

08:30 น.          ลงทะเบียน

08:50-09.00 น.    เปิดการอบรม

09:00-10:30 น.    หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ

10:30-10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น.    Structural Engineering

12:00-13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.    Structural Engineering (ต่อ)

14:30-14:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:30 น.    Structural Engineering (ต่อ)

2 กุมภาพันธ์ 2561

9:00-10:30 น.     Geotechnical Engineering

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

10:30-10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น.    Geotechnical Engineering (ต่อ)

12:00-13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.    Geotechnical Engineering (ต่อ)

14:30-14:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:30 น.    Geotechnical Engineering (ต่อ)

3 กุมภาพันธ์ 2561

09:00-10:30 น.    Construction Engineering

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร

10:30-10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น.    Construction Engineering (ต่อ)

12:00-13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.    Construction Engineering (ต่อ)

14:30-14:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:20 น.    Construction Engineering (ต่อ)

16.20-16:30 น.    มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

คณะวิทยากร

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อนุกรรมการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธา สภาวิศวกร

อดีตเลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง

นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

กรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ ๕ สภาวิศวกร

วันที่จัด

01/02/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ก.พ. 61
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณี แสนภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

ทบทวน-รุ่น-3.pdf