รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)

วันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM เวลา 09.00-17.00 น.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) มีการใช้กันตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มที่มีการใช้โครงสร้างเหล็ก จนถึงในปัจจุบันมีหลักการออกแบบคือ การจำกัดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในภาวะใช้งานไม่ให้เกินค่าที่ยอมให้ โดยค่าที่ยอมให้จะหาจาการลดค่าหน่วยแรงที่จุดครากหรือที่ภาวะขีดสุดของเหล็กลง โดยอาศัยตัวประกอบความปลอดภัย ในปัจจุบันนี้มาตรฐานได้มีการพัฒนาไปเป็นการออกแบบด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้(ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) และวิธีการออกแบบด้วยวิธี Load and Resistance Factor Design (LRFD) ซึ่งมีหลักการออกแบบโดยใช้หลักทางสถิติในการประมาณความไม่แน่นอนของน้ำหนักบรรทุกให้มีเหตุผลสอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกจริงชนิดต่างๆ

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)           จึงกำหนดให้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้วิศวกรสามามรถเข้าถึงวิธีการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั้ง 2 วิธี ได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบรายชื่อ Click >> https://1th.me/QJCvX

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม2564

08.30-09.00 น.                ลงทะเบียนเข้าโปรแกรม ZOOM เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-09.30 น.                หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method

บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.30–10.30 น.               การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง

บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

10.30-10.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น.                การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด

บรรยายโดย รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15-13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด

บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30-14.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น.                การออกแบบโครงสร้างเสา-คาน (Beam-Column)

บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม2564

08.30-09.00 น.                ลงทะเบียนเข้าโปรแกรม ZOOM เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.                การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง

บรรยายโดย  ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30-10.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.                การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง

บรรยายโดย  ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.00-13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลาง

13.00-14.30 น.                การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)

บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.30-14.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น.                การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member)

บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยากร

รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

15/05/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วิศวกร 2.ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 พ.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
02-184-4600-9 ต่อ 520
อีเมลล์ chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธียูนิไฟล์-Online.pdf