รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม
ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
อาคารเมื่อมีอายุการใช้งานมากขึ้น มักจะเกิดความเสียหาย เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมสภาพของโครงสร้าง หรือเสียหายเปลี่ยนแปลงใช้งาน รวมถึงอาคารส่วนต่อเติมที่มีการต่อเติมผิดวิธีก็มักจะพบความเสียหายจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน
ดังนั้น สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโครงสร้าง รวมถึงแนวทางการแก้ไขซ่อมแซมโครงสร้าง จากวิทยากร ผู้ชำนาญการ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของอาคาร วิศวกรผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอาคารเก่า และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 3 สิงหาคม 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การตรวจสภาพทางกายภาพ (Geometry Assessment)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึก (Detail Structural Inspection)
วิทยากรโดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การแก้ไขซ่อมแซมอาคารเก่า และส่วนต่อเติม
– การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโครงสร้างอาคารที่เสียหาย
– การเสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. การเสริมฐานรากของอาคาร
การยกปรับระดับของอาคาร
การยกและย้ายอาคาร
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

รรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วาระ 2560 – 2562
วาระ 2563 – 2565

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

อุปนายกคนที่ 3
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วาระ 2560 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

วันที่จัด

03/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 527
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-3-4-ตรวจสอบอาคารเก่า-ต่อเติม2-63.pdf