รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง 

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

***(เลื่อนจาก 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 )***

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

œ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาคารคลังสินค้าได้มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไปจะมีห้องสำหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย โดยวัตถุดิบและสินค้าเหล่านั้นจะประกอบด้วยไม้ กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเก็บรวมกันเป็นปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด  หากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะยากต่อการควบคุมและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารประเภทนี้จึงมีข้อกำหนดพิเศษที่แตกต่างจากอาคารที่ใช้งานทั่วไป

สำหรับระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดก็เป็นระบบดับเพลิงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการออกแบบและติดตั้งในห้องเก็บเอกสารสำคัญ และห้องคอมพิวเตอร์ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ฯลฯ เป็นต้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิงขึ้นเพื่อให้เข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมความรู้และผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมายวิศวกรผู้ออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป

 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

 1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
 2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
 3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
31/08/62

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน
 • Commodity Classification.
 • Type of Storage rack
 • การออกแบบ In-Rack / Ceiling Sprinkler สำหรับ Commodity ที่ความสูงน้อยกว่า 25 ฟุต
 • การออกแบบ In-Rack / Ceiling Sprinkler สำหรับ Commodity ที่ความสูงมากกว่า 25 ฟุต
 • การออกแบบ Large Drop and ESFR Sprinkler
1/09/62

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา 9.00 – 12.00 น.

 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน
 • ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent fire extinguishing )
 • ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานของสารสะอาดดับเพลิง และการทดสอบ
 • การออกแบบและการเลือก ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง

เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • Workshop ระบบ Clean Agent และ sprinkler for warehouse

คณะวิทยากร

นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่จัด

31/08/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 23 ส.ค. 62
บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบ-คลังสินค้า-รุ่น-16-วันที่-31-สิงหาคม-1-กันยายน-2562.pdf