รหัสอบรม:

สม้ครได้ที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/1rs89JOBypt-9qw5qrZiAwoYnY35Nq2FF_UZqovCNKEQ/edit

 

***เลื่อนไม่มีกำหนด***การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020
ระหว่างวันที่  3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020 ทำการโมเดลโครงสร้างอาคารคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณแบบ 3 มิติ และการ Import/Export ไฟล์มาจากโปรแกรม IFC อื่นเช่น ArchiCAD, AutoCAD ฯลฯ การใส่ Load และ Support แบบต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Finite Element, เทคนิควิธีการดูแลผล Reactions, โมเมนต์ , แรงเฉือน, Stress, Displacement เพื่อเลือกค่าแรงหลักไปออกแบบคาน, เสา, พื้น, พื้นสำเร็จ, ฐานรากแผ่นโครงอาคาร และ หลังคาเหล็ก Connections พร้อมสั่งรายการคำนวณ, คำนวณหาปริมาตรคอนกรีต, น้ำหนักเหล็กเสริม, พื้นที่ไม้แบบ เพื่อประมาณราคา, สามารถเขียนแบบก่อสร้างพร้อมเสริมเหล็กแบบอัตโนมัติ พร้อมตาราง Bar Cutting List สรุปขนาด,ปริมาณ และรูปร่างการงอของเหล็กเสริม

ผลที่ได้รับจากการอบรม
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานและหลักการในการจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020 วิเคราะห์ โครงสร้างพร้อมสามารถวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมพร้อมทำรายการคำนวณตามความต้องการ
3. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020 ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน   เป็นวิศวกรโยธา หรือ นักศึกษา ด้านวิศวกรรมโยธา หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจในวิธีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเบื้องต้น และสามารถ Windows ได้ หากสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ อื่นมาก่อนจะทำให้ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้แต่ก็ไม่บังคับ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

• แนะนำโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020
• ทำความเข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรม
• การเรียกระบบแกน พิกัด และระนาบที่ใช้ในโปรแกรม
• การตั้งค่าคุณสมบัติวัสดุได้แก่ คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ รวมถึง Code ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง
• Database ของโปรแกรม การโมเดลโครงสร้าง อาคารคอนกรีตโดยใช้คำสั่งพื้นฐานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
• การโมเดลโครงสร้างโดยใช้รูปแบบโครงสร้างมาตรฐานจาก Library ที่มีในโปรแกรม เช่นโครงสร้างอาคารคอนกรีตลานจอดรถ
• การกำหนด Node/Line/Plane Support แก่โครงสร้างทั้งแบบ Rigid/Elastic/Nonlinear Support รวมถึงการสร้าง Support
ที่ผู้ใช้กำหนดทิศทาง ของ Translation/Rotation เอง
• การใส่ Nodal/Line/Surface force แก่โครงสร้าง ณ ตำแหน่งใดๆ ของโครงสร้าง
• การกำหนด Load case และการรวม Load case ที่ได้สร้างขึ้น
• การวิเคราะห์โครงสร้าง และการเรียกดูผลการวิเคราะห์ อย่างละเอียด ได้แก่ Reaction, Moment Diagram, Shear Diagram ,Stress, Displacement ประเภทต่างๆ พร้อมให้ค่าตัวเลขที่ได้ชี้ไปยังตำแหน่งที่มีค่า Maximum และ Minimum
บน Member ใด ๆ หรือบนโครงสร้างทั้งโครงสร้างได้ทันที
• เทคนิคการทำรายการแสดงผลการคำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนั้น ๆ ที่ได้ทำการวิเคราะห์ไป ประกอบผลการคำนวณ โดยเลือกได้ทั้งแบบละเอียดและแบบสรุป

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

• การออกแบบโครงสร้างคาน และเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้วิเคราะห์ไปพร้อม ออกรายละเอียด เหล็กเสริม เช่น ระยะทาบ, Covering, ขนาดเหล็กทีใช้, ระยะเรียง
• การประมาณราคาวัสดุ ของโครงสร้างคอนกรีตที่ได้ทำ การวิเคราะห์ และ ออกแบบไปแบบอัตโนมัติ โดยตัวโปรแกรม เช่น ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.) น้ำหนักเหล็กเส้นที่ใช้ (กก.)
• การเขียนแบบรายละเอียดเสริมเหล็กเสา และคานคอนกรีตที่ได้ออกแบบไปพร้อม Bar cutting list แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรม Robot
ซึ่งสามารถนำไปใช้ ก่อสร้าง หน้างานได้ทันที
• การทำตารางสรุปปริมาณเหล็กเส้นขนาดต่างที่ใช้ในคาน หรือเสาคอนกรีตที่ได้ออกแบบ ไปแบบอัตโนมัติ โดยตัวโปรแกรม โดยแสดงเป็น รูปร่างของเหล็กเส้นและเหล็กปลอกพร้อมระยะที่ทำการงอหน้างานอย่างละเอียดพร้อมสั่งเหล็กและจัดงอเหล็กหน้างานได้เลย
• การโมเดลโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณโดยใช้คำสั่ง พื้นฐานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
• การโมเดลโครงสร้างเหล็กรูปพรรณโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐานจาก Library ที่มีในโปรแกรม เช่น โครง Truss แบบต่าง ๆ
• การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และตรวจสอบความสามารถในการรับแรงหรือใช้งาน
• การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตาม ASD/LRFD โดยสั่งให้โปรแกรมเลือกเหล็กที่เบาที่สุดมาแสดง
• ถอดแบบวัสดุของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่ออกแบบ
• การทำรายการแสดงผลการคำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนั้น ๆ ทั้งแบบละเอียดและแบบ สรุป
• การสร้างตัวอย่างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ ตั้งค่าวัสดุเริ่มต้น การโมเดลโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบพร้อมเทคนิค การแก้ไข หรือเพิ่มเติมต่อเติมโครงสร้างในขณะที่ออกแบบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องโมเดลโครงสร้างนั้นใหม่จนออกผล การวิเคราะห์
และแบบก่อสร้างพร้อมใช้ หน้างานได้ทันที

คณะวิทยากร

นายกวี วิรุฬห์ธนกาญจน์ (วศ.บ. โยธา)

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านซอฟท์แวร์งานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานก่อสร้าง

วันที่จัด

03/07/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX: (02)184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร