รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนงานด้วยวิธี Bar Chart และ S-Curve ด้วยโปรแกรม Excel

วัตถุประสงค์
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนงานด้วยวิธี Bar Chart
และ S-Curve และสามารถนำไปใชในการวางแผนและควบคุมโครงการได้

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องการวางแผนงานโครงการขั้นพื้นฐาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 3 มีนาคม 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
• การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
• ประเภทของการวางแผนแบบต่าง ๆ
• ความรู้เบื้องต้นการวางแผนงานแบบ Bar Chart
• การนำ BOQ วางแผน Bar Chart
• การจัดทำ WBS และจัดทำตารางเวลา
• การจัดทำ Activities List และ Bar Chart
• การกระจายปริมาณงานใน Bar Chart
• การคิดร้อยละปริมาณงานตามช่วงเวลาโครงการ

วันที่ 4 มีนาคม 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
• ความรู้เบื้องต้นการติดตามโครงการ
• การสร้างเส้น S-Curve แผนงาน
• การสร้างจุดวัดต่าง ๆ ที่สำคัญ หรือ Milestone
• การระบุความก้าวหน้าลง Bar Chart
• การสร้างเส้น S-Curve ความก้าวหน้า
• การวิเคราะห์ปัญหาด้วย S-Curve
• การจัดทำแผนเร่งรัดหรือปรับแผน
• การทดสอบความรู้หลังอบรม

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

03/03/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 23 ก.พ. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

03-3-4-Bar-Chart-รุ่น3-1.pdf