รหัสอบรม:

COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

** หมายเหตุ  เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีในอบรมหลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรมเรื่อง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING  (วันที่ 7 มีนาคม 2561)

หลักการและเหตุผล              

ปัจจุบันการเก็บข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างสำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานในการเก็บต้นทุนค่าก่อสร้างในรูปรหัสต้นทุนราคา ทำให้เกิดความสับสนในการทำงานทั้งในวิธีการและคำศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกกันสำหรับงานทางด้านการควบคุมราคาเป็นอย่างมาก ทำให้การสื่อสารและการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวอยู่ในวงแคบจนแทบจะไม่มีคนให้ความสำคัญทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งขณะนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในประบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ และรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน โดยได้จัดทำมาตรฐานรหัสต้นทุนค่าก่อสร้าง 2012 (งานอาคาร) แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ วสท. มีความเห็นว่าควรจะได้มีการจัดอบรมเรื่อง Cost Control for Large Building Project ขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง และได้ซักถามวิธีการดำเนินการ การปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยวิทยากรที่มากประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการและการควบคุมงบประมาณทั้งในแง่เจ้าของโครงการและผู้รับจ้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-17.00 น.
  1. ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง
  2. การควบคุมค่าก่อสร้างแบบต่าง ๆ ที่สำคัญ
  3. COST VARIATION II KEY WORD เรียนรู้ทบทวนเทคนิคในการควบคุมงานเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มลด
  4. เรียนรู้ถึงเทคนิค ของ COST CONTROL EQUATIONเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในองค์กรทั้งส่วนงานของ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และในฐานะวิศวกรควบคุมราคา(COST ENGINEER)
  5. เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการงานเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของงานเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
  6. เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการจัดการเก็บข้อมูลและเบิกจ่าย งานเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้รับเหมาเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
  7. การปรับระบบองค์กร/บุคลากรเพื่อการควบคุมราคา
  8. เรียนรู้ถึงปัญหาที่เจอบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะเจ้าของโครงการ
  9. เรียนรู้ถึงปัญหาที่พบบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะผู้รับเหมา
10.30-10.45 /14.30-14.45 พักรับประทานชา-กาแฟ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

นายสุชิน สุขพันธ์
นายเสรี ลิ่มนววงศ์
นายจักรกริช ธิติโสภี

วันที่จัด

21/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้างระดับสูง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา
** หมายเหตุ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีในอบรมหลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรมเรื่อง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING (วันที่ 7 มีนาคม 61)

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์-2-หลักสูตร-Multi-cost-กับ-Cost-Control_2.pdf