รหัสอบรม:

     

หลักสูตรการอบรม

พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องจักร ๑

Basic Engineering Mechanics and Machine Design 1

ระหว่างวันที่ 19-20,25-27 พฤษภาคม 2561

หลักการและเหตุผล:

เมื่อนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จบใหม่, วิศวกรที่เรียนจบและทำงานมานานได้หลงลืมในวิชาเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั่วโลก และการออกแบบเครื่องจักรที่เคยเรียนในสมัยมหาวิทยาลัย โดยอาจจะไม่รู้ว่าจะหาความรู้ส่วนนี้จากที่ใด อยากจะทบทวนความรู้ที่เคยได้เรียนมาในวิชานี้  หรืออยากจะเตรียมเพื่อสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

บุคคลทั่วไปที่สนใจในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค หรือ นักศึกษาอาชีวะ ที่อยากจะเรียนรู้พื้นฐานงานกลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบเครื่องจักร หรือเพื่อเตรียมสอบเป็นภาคีพิเศษ แต่ยังขาดทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อนำไปต่อยอดจากประสบการณ์ที่ตนเองสั่งสมมานานหลายปี

หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสอนทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นในงานวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับผู้ที่สนใจต้องการจะทบทวนความรู้ก็ดี หรือ ต้องการจะเรียนรู้ใหม่ก็ดี เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

 • เพื่อสามารถเข้าใจพื้นฐานทฤษฎีเกี่ยวกับแรง, ความเค้น, ความเครียดต่างๆได้
 • เพื่อสามารถคำนวณ และแก้สมการทางด้านวิศวกรรมได้
 • เพื่อสามารถใช้วิศวกรรมย้อนกลับได้
 • เพื่อสามารถออกแบบเครื่องจักร และอุปกรณ์รับแรงต่างๆ ในงานวิศวกรรมเครื่องกลได้
 • เพื่อสามารถนำความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร หรือ ภาคีพิเศษได้

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

 • วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 • ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส., ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1 เวลา 09:00 – 12:00
 • คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับวิชากลศาสตร์วิศวกรรมและออกแบบเครื่องจักร
 • พื้นฐานภาพรวมของ แรง, ความเค้น, ความเครียดในงานวิศวกรรม
 • สมดุล 2 มิติ และ 3 มิติ
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
 • แรงที่เกิดขึ้นที่จุด Support แบบต่างๆ
 • Frame and Machine
 • Structural Analysis
วันที่ 2 เวลา 09:00 – 12:00
 • Mass and Area Moment of Inertia
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
 • Shear and Bending Moment Diagram (ภาคตัดคาน)
วันที่ 3 เวลา 09:00 – 12:00
 • คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ , ความเค้น และ ความเครียด
 • Axial Load (Normal Stress)
 • Shear Force and Shear Stress (แรงเฉือน และ ความเครียดเฉือน)
 • Bearing Stress
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
 • Torsion (การบิด) ที่เกิดขึ้นกับเพลา และโครงสร้าง
 • การดัด (Bending) และ Deflection (การแอ่นตัว) ที่กระทำกับ Beam
 • Buckling Stress
วันที่ 4 เวลา 09:00 – 12:00
 • Combine Stress (ชิ้นส่วนที่รับความเครียดมากกว่า 1)
 • ภาชนะผนังบาง (pressure vessel)
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
 • Welding (การคำนวณในงานเชื่อม)
 • Bolt and Nut (การคำนวณ โบลต์ และ นัท)
วันที่ 5 เวลา 09:00 – 12:00
 • ตัวอย่างการคำนวณแบบต่างๆ ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
 • ตัวอย่างการคำนวณแบบต่างๆ ในงานวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ)

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์
 • สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (สก.4026)
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มจพ.)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนางานวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (R&D – MHLELC) มจพ.
 • นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย (ศ.ว.ก.) มจพ.
 • คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
อาจารย์ธราธิป อัมพะลพ
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล
 • วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • วิทยากร หลักสูตรออกแบบปั่นจั่น รุ่นที่ 1 และ 2
 • อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
 • วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting และ เทคนิคอกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน วสท.
อาจารย์ธีระพงค์ มีเงิน
 • วศ.บ วิศวกรรมเกษตร(กว.เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิศวกรเครื่องกล ดูแลงานด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครน รวมถึงงานอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครน ให้กับ บริษัท ไทแทนเครน และ บริษัท โททัน เมคคานิค
 • วิทยากรอบรมด้านปั่นจั่น ให้กับศูนย์อบรม เทรนเนอร์อินไทย และ วิศวกรเครื่องกล ด้านตรวจสอบปั้นจัน (ปจ.1)
 • วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting และ เทคนิคอกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน วสท.
อาจารย์กฤตภพ วิรัติ
 • วศบ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิศวกรเครื่องกล/วิทยากรปั้นจั่น บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
 • วิทยาการหลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก วสท.
 • เชี่ยวชาญ รอกโซ่ , รอกโซ่ชนิดก้านโยก , เทคนิคการบังคับและเคลื่อนย้ายด้วย Overhead Crane & การเลือกใช้ อุปกรณ์ช่วยยก

วันที่จัด

19/05/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 พ.ค. 61
สมาชิก/นศ.ป.ตรี บาท บาท
บุคคลทั่วไป/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เจนจิรา จุฑานันท์
Tel : 0 2184 4600-9 ต่อ 520
FAX : 0 2319 2710-1
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-รุ่น-1.pdf