รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง    การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ในอีก 4 ปีข้างหน้าการค้าขายจะมีการแข่งขันสูงเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน ผู้ผลิตจะอยู่รอดได้จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ได้มาตรฐาน และลดของเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคือการควบคุมตัวแปรในกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามที่ต้องการ การควบคุมจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ หัววัด ตัวควบคุม ตัวทำงาน และกระบวนการ เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตมีความรู้พื้นฐานพอเพียง              มีความเข้าใจ และมีทักษะในการควบคุมการทำงาน จึงได้มีการจำลองระบบแบบเวลาจริงด้วย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อวิศวกร  ผู้ใช้งาน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้อย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.         ความรู้พื้นฐานระบบการวัด  อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลรวมถึงการติดตั้ง

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.         ความรู้พื้นฐานระบบควบคุม

12.15 – 13.15 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.         การประยุกต์ใช้งานด้วย การจำลองระบบแบบเวลาจริง

                        ของการควบคุม อุณหภูมิ และความชื้นในระบบปรับอากาศ  

14.45 – 15.00 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.         การประยุกต์ใช้งานด้วย การจำลองระบบแบบเวลาจริง

                        ของการควบคุมแบบ sequence ในการประทับตราชิ้นงาน

                        และการเดินมอเตอร์แบบ Star –Delta

คณะวิทยากร

วิทยากร       รศ.ดร.วิทยา   ยงเจริญ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

07/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected], Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร