รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่

 

หลักสูตรการอบรมออนไลน์
เรื่อง    การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile
และการออกแบบ Sheet Pile  รุ่นที่ 4
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล
งานขุดดิน-ถมดิน จัดเป็นงานส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก สำหรับพักอาศัยไปจนถึงโครงการอาคารขนาดใหญ่ งานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กำแพงกันดิน กำแพงเข็มพึด ทั้งที่ใช้เพื่อการขุดดินหรือถมดิน การทำงานในส่วนดังกล่าว ทั้งงานออกแบบและควบคุมงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมปฐพี หัวข้ออบรมนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบาย พื้นฐานในเรื่องกำแพงกันดินด้านกว้าง การคำนวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active Force และ Passive Force การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้หรือสำรวจเพิ่มเติมในเชิงลึกต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
-ปวช.  ปวส.
-วิศวกร
-ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ
หลักการออกแบบระบบผนังกันดิน
แนวทางในการออกแบบ
การคำนวณแรงกันดิน Active Force และ Passive Force
การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile)
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การออกแบบ Sheet Pile ด้วย โปรแกรม GE05
กรณีศึกษาการนำซอฟแวร์มาใช้
วิทยากรโดย นายกิตติ บุญแสง
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จำกัด

คณะวิทยากร

วันที่จัด

03/02/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

02-3-ชีทไพพ์-รุ่น4-ออนไลน์-1.pdf