รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร
การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ
(Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 2
วันที่  10- 14 กันยายน  พ.ศ. 2561   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-16.00 น.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำโครงการต่างๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง infrastructure ด้านต่างๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาดำเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

แม้องค์กรของเอกชนเองที่ทำโครงการของตนเอง  ความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นผู้บริหาร และแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อจากหลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการบริหารโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามและควบคุมงาน และการปิดโครงการ

นอกจากได้ความรู้ในการบริหารโครงการในรายละเอียดแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้บริหารโครงการ และตัวอย่างและแม่แบบ (templates) ของเอกสารที่ใช้ในโครงการไปด้วยเพื่อนำไปใช้งานจริง หรือนำไปดัดแปลงเพื่อใช้งาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานบริหารโครงการได้เรียนรู้ในรายละเอียดของวิธีบริหารโครงการในแต่ละขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์บริหารโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่ปฏิบัติงานบริหารโครงการงาน หรือผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติงานบริหารโครงการ

วิทยากร  พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ PMP

 • Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
 • กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร

 • วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ (Project life Cycle)
 • การจัดทำโครงการ (Project Initiation)
  • โครงการของเอกชน
   • การระบุผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
   • การจัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter)
  • โครงการของรัฐ
 • การวางแผนโครงการ
  • การทำแผนบริหารโครงการ
  • การทำแผนบริหารขอบเขตโครงการ
  • การรวบรวมความต้องการ
  • การกำหนดขอบเขตโครงการ
  • การสร้างรายละเอียดโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure – WBS)
  • การทำแผนบริหารตารางเวลาดำเนินงาน
  • การระบุกิจกรรม
  • การจัดลำดับกิจกรรม
  • การประเมินทรัพยากร
  • การประเมินเวลา
  • การทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • การระบุความเสี่ยง
  • การทำ Qualitative Risk Analysis
  • การทำ Quantitative Risk Analysis
  • การทำแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง
  • การพัฒนาตารางเวลาดำเนินงาน
  • การทำแผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การทำแผนบริหารการสื่อสาร
  • การทำแผนบริหารคุณภาพ
  • การทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • การทำแผนบริหารต้นทุนโครงการ
  • การประเมินต้นทุนโครงการ
  • การกำหนดงบประมาณ

 

 • การดำเนินงานโครงการ
  • การจัดหาทีมงาน
  • การพัฒนาทีมงาน
  • การบริหารทีมงาน
  • การดำเนินกิจกรรมตามแผน
  • การดำเนินกิจกรรม QA
  • การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การบริหารการสื่อสาร
  • การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การติดตามและควบคุมโครงการ
  • การติดตามและควบคุมงาน
  • การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
  • การ validate scope
  • การควบคุมขอบเขตงาน
  • การควบคุมตารางเวลาดำเนินงาน
  • การควบคุมต้นทุน
  • การควบคุมคุณภาพ
  • การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การบริหารความเสี่ยง
 • การปิดโครงการ
  • การปิดโครงการหรือเฟส
  • การปิดการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะวิทยากร

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals)

นายพีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ PMP

วันที่จัด

10/09/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ผู้ที่ปฏิบัติงานบริหารโครงการงาน หรือผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติงานบริหารโครงการ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 เม.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราช,พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ-2.pdf